دوشنبه 19 آذر 1397   05:31:45
سلامت در حوادث و بلایا

 گروه سلامت در حوادث و بلایا

 معرفی: دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا در سال 1384 بر اساس برنامه مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل شد. از ابتدای تاسیس، این دپارتمان همکار اصلی وزارت بهداشت در امور آموزشی و پژوهشی مدیریت خطر بلایا بوده و در برنامه های مهمی نقش کلیدی ایفا نموده است. از مهمترین اقدامات این دپارتمان، بعنوان اولین نمونه ملی و منطقه ای، طراحی و تاسیس برنامه MPH حوادث و بلایا (از سال 1386)، طراحی و تاسیس دوره PhD سلامت در حوادث و بلایا (از سال 1389) می باشد. این دپارتمان عضو تیم مدیریت بحران سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، و همچنین نماینده منطقه آسیای مرکزی در شبکه جهانی کاهش خطر بلایا است. دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا حدود 75 مقاله در مجلات معتبر علمی داخلی و بین المللی به انتشار رسانیده است. دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دارای همکاری های گسترده در سطح ملی و بین المللی است.

ماموریت: دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا ماموریت خود را تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تولید شواهد علمی جهت استفاده سیاستگزاران و مدیران در زمینه مدیریت خطر بلایا می داند.

چشم انداز: دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا، چشم انداز خود را معتبرترین دپارتمان آکادمیک در زمینه سلامت در حوادث و بلایا در سطح منطقه مدیترانه شرقی و یکی از معتبرترین چنین مراکزی در سطح جهان می داند.   

92 مین ژورنال کلاب

نود و دومین جلسه ژورنال کلاب دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد .

ژورنال کلاب

نود و یکمین جلسه ژورنال کلاب دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد .

تاب‌آوری تهران متوسط است

عضو هیات علمی دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به ضرورت توجه به مفهوم تاب‌آوری در مدیریت شهری، وضعیت تاب‌آوری تهران را متوسط توصیف کرد.

همکاری های دانشکده بهداشت و سازمان ملل در زمینه کمک های بشردوستانه توسعه می یابد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، طی نشست مشترک بین جانشین دپارتمان سلامت در حوادث و بلایای این دانشکده و رئیس دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل در ایران بر همکاری های مشترک تاکید گردید.

ژورنال کلاب

نودمین جلسه ژورنال کلاب دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد .

بيشتر