اخبار
انتشار اولین نشریه دانشجویی ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران  با همت دانشجویان گروه ویروس شناسی دانشکده بهداشت
تبریک رئیس دانشکده بهداشت به همکاران گروه ویروس شناسی دانشکده برای کمک به حذف سرخک در کشور
برگزاری نشست شورای عمومی دانشکده بهداشت
  • 1398/7/24 چهارشنبه برگزاری نشست شورای عمومی دانشکده بهداشت
    دکتر اکبری ساری رئیس دانشکده بهداشت گفت: لازم است فرآیندهای ارزشیابی را بازبینی و در صورت لزوم اصلاح کنیم تا بتوانیم در دانشکده به کیفیت بالاتری از آموزش دست یابیم.
انتصاب شهناز نوری به عنوان سرپرست کتابخانه دانشکده بهداشت