اخبار
برگزاری پنجمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران با مشارکت دانشکده بهداشت
گسترش همکاری های علمی گروه سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با مجمع شهرداران آسیایی در حوزه تاب آوری در برابر حوادث و بلایا
 برگزاری کمیته اخلاق سازمانی دانشکده بهداشت و دانشکده پیراپزشکی
کسب امتیاز 100 برای آزمایشگاه مرکز ملی آنفلوانزا دانشکده بهداشت