پنجشنبه 3 بهمن 1398   12:42:55
مهندسی بهداشت حرفه ای
اعضای هیأت علمی:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آدرس ایمیل

1.

فریده گلبابایی

استاد

fgolbabaei@tums.ac.ir

2.

پروین نصیری

استاد بازنشسته گروه

nassiri@tums.ac.ir

3.

سید جمالدین شاه طاهری

استاد

shahtaheri@tums.ac.ir

4.

جبرائیل نسل سراجی

استاد بازنشسته گروه

jnsaraji@tums.ac.ir

5.

محمد رضا منظم اسماعیل پور

استاد

esmaeelm@tums.ac.ir

6.

علیرضا صدیقی

استادیار

inspection@tums.ac.ir

7.

مهدی قاسم خانی

استاد بازنشسته  گروه

ghasemkh@tums.ac.ir

8.

سید ابوالفضل ذاکریان

استاد

zakerian@tums.ac.ir

9.

عادل مظلومی

دانشیار

amazlomi@tums.ac.ir

10.

علی کریمی

دانشیار

a_karimi@sina.tums.ac.ir

11.

منیره خادم

استادیار

khadem@sina.tums.ac.ir 
نام:  فریده
نام خانوادگی: گلبابایی
رتبه علمی: استاد

 رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
                                                                                


 

مقطع

رشته تحصیلی

دانشگاه

سال فارغ التحصیلی

 کارشناسی

 بهداشت صنعتی  

شهید بهشتی

 1358

 کارشناسی ارشد

 بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی

تهران

 1363

 دکتری تخصصی

  مهندسی بهداشت حرفه ای

تهران

 1372

زمینه های تحقیقاتی:  

 - ارزیابی آلاینده های هوا
- کنترل آلاینده های هوا
- شرایط جوی 
-ارزیابی ریسک بهداشتی  

 

آدرس وب سایتhttp://www.tums.ac.ir/faculties/fgolbabaei  

نام:  پروین
نام خانوادگی: نصیری
رتبه علمی: استاد

 رشته تحصیلی: فیزیک (عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار)  
                                                                                

 

مقطع

رشته تحصیلی

دانشگاه

سال فارغ التحصیلی

کارشناسی

فیزیک

ملی ایران

1350

کارشناسی ارشد

فیزیک بهداشت

تهران

1354

دکتری

فیزیک

USTL France

1380

زمینه های تحقیقاتی:

-         کنترل صدا و ارتعاش در صنعت و محیط زیست

-          پرتوهای یونساز و غیر یونساز

-          کنترل گرما 
        
مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست

آدرس CV: http://www.tums.ac.ir/faculties/nassiri

 

 

 
نام:  سید جمال الدین
نام خانوادگی: شاه طاهری
رتبه علمی: استاد  

 رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای   
                                                                                
 

مقطع

رشته تحصیلی

دانشگاه

سال فارغ التحصیلی

کارشناسی

شیمی

تهران

1365 

کارشناسی ارشد

بهداشت حرفه ای

علوم پزشکی تهران

1370 

دکتری

بهداشت حرفه ای

دانشگاه Surrey انگلستان 

 1375

زمینه های تحقیقاتی:

 - سم شناسی شغلی و محیطی
- آماده سازی نمونه های محیطی و بیولوژیکی
- روش های آنالیز نمونه های محیطی و بیولوژیکی 

 

آدرس CV: http://www.tums.ac.ir/faculties/shahtaheri

 

 
نام:  مهدی
نام خانوادگی: قاسم خانی
رتبه علمی: استاد  

 رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای   
                                                                                

 


 

 

مقطع

رشته تحصیلی

دانشگاه

سال فارغ التحصیلی

کارشناسی

بهداشت صنعتی

 شهید بهشتی

 1356

کارشناسی ارشد

بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی

 تهران

 1359

دکتری

مهندسی بهداشت حرفه ای

 علوم پزشکی تهران

 1376

زمینه های تحقیقاتی:

       - عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار
- ارزیابی و کنترل ریسک در شرایط گرمایی و سرمایی
- سم شناسی شغلی و محیطی
- ارزیابی و کنترل ریسک عوامل شیمیایی و بیولوژیکی  
- ارزیابی ریسک مواجهه با آزبست

 

آدرس http://www.tums.ac.ir/faculties/ghasemkh : CV

  

نام:  محمد رضا
نام خانوادگی: منظم اسماعیل پور
رتبه علمی: استاد

 رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای  
                                                                                
 

مقطع

رشته تحصیلی

دانشگاه

سال فارغ التحصیلی

کارشناسی

مهندسی بهداشت حرفه ای

 علوم پزشکی تهران

 1366

کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت حرفه ای

 علوم پزشکی تهران

 1369

دکتری

مهندسی بهداشت حرفه ای

 سالفورد (انگلستان )

 1385

زمینه های تحقیقاتی:

-          عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

 

آدرس وب سایت: http://www.tums.ac.ir/faculties/esmaeelm

 

 
نام:  علیرضا
نام خانوادگی: صدیقی
رتبه علمی:  استاد یار

 رشته تحصیلی: دامپزشکی (گرایش سم شناسی)   
                                                                                

 


 

 

مقطع

رشته تحصیلی

دانشگاه

سال فارغ التحصیلی

 

 

 

زمینه های تحقیقاتی:

      - سم شناسی صنعتی

آدرس http://www.tums.ac.ir/faculties  : CV
 
نام:  سید ابوالفضل
نام خانوادگی: ذاکریان  
رتبه علمی: استاد

 رشته تحصیلی: ارگونومی   
                                                                                

 


 


 

مقطع

رشته تحصیلی

دانشگاه

سال فارغ التحصیلی

کارشناسی

بهداشت حرفه ای

 علوم پزشکی تهران

 1370

کارشناسی ارشد

بهداشت حرفه ای

 علوم پزشکی تهران

 1376

دکتری

ارگونومی

 مولتی مدیا - مالزی

 1387

زمینه های تحقیقاتی:

-          ارگونومی شناختی
- ارگونومی سازمان
- روشنایی در محیط کار

-          تعامل بین انسان و کامپیوتر HCI

 

آدرس وب سایت: http://tums.ac.ir/faculties/zakerian

  
نام:  عادل
نام خانوادگی: مظلومی  
رتبه علمی: دانشیار  

 رشته تحصیلی: ارگونومی
                                                                                

 


 

 

مقطع

رشته تحصیلی

دانشگاه

سال فارغ التحصیلی

کارشناسی

مهندسی بهداشت حرفه ای

علوم پزشکی شهید بهشتی

 1373

کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت حرفه ای

علوم پزشکی تهران

 1376

دکتری

ارگونومی

 UOEH‌ ژاپن 

 1388

زمینه های تحقیقاتی:

       - روش های ارزیابی ارگونومی 
- ارگونومی فیزیکی  
- ارگونومی محصول
- ارگونومی خودرو
- خطای انسانی 
- ارزیابی ریسک ایمنی 
- رفتار و فرهنگ ایمن  
- بررسی حوادث

 

آدرس http://www.tums.ac.ir/faculties/amazlomi  : CV

 

نام:  علی
نام خانوادگی: کریمی
رتبه علمی: دانشیار  

 رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای                                                                                  

 


 

مقطع

رشته تحصیلی

دانشگاه

سال فارغ التحصیلی

کارشناسی

مهندسی بهداشت حرفه ای

علوم پزشکی شهید بهشتی

1382

کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت حرفه ای

علوم پزشکی شهید بهشتی

1385

دکتری

مهندسی بهداشت حرفه ای

علوم پزشکی تهران

1390

زمینه های تحقیقاتی:

-          تهویه صنعتی

-          طراحی و  اجرای سیستم های کنترل آلاینده های هوا

-          ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشتی

-          ایمنی صنعتی و مدلسازی ریسک

-          ارزیابی عوامل زیان آور بیولوژیک

آدرس وب سایت: http://tums.ac.ir/faculties/a_karimi

 

 

 

نام:  منیره
نام خانوادگی:
خادم
رتبه علمی: استادیار  

 رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای                                                                                  

 

 

مقطع

رشته تحصیلی

دانشگاه

سال فارغ التحصیلی

کارشناسی

مهندسی بهداشت حرفه ای

علوم پزشکی اصفهان

1381

کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت حرفه ای

علوم پزشکی تهران

1384

دکتری

مهندسی بهداشت حرفه ای

علوم پزشکی تهران

1395

زمینه های تحقیقاتی:

    

-          سم شناسی شغلی

-     توسعه روش های آماده سازی نمونه های محیطی و بیولوژیکی

-     آنالیز نمونه های بیولوژیکی و محیطی 

آدرس وب سایت: