شنبه 28 دي 1398   10:42:44
دوره های کوتاه مدت:


این گروه در حال حاضر دوره های کوتاه مدت ویروس شناسی مورد نیاز رزیدنتهای گروه عفونی بیمارستان امام خمینی را برگزار مینماید.