پنجشنبه 3 بهمن 1398   11:04:34
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
کارکنان:

  
    کارشناسان

  •      مهندس زهرا سعیدی

  •    دکتر حسن نصیریان

   تکنیسین ها

  • زیبا عباسی


  •  حسین داوودی