شنبه 28 دي 1398   09:12:07
معاونت دانشجویی، فرهنگی
امور تغذیه:دانشجویان عزیز می توانند با استفاده از شماره دانشجویی خود جهت رزرو غذای هفتگی به آدرس www.food.tums.ac.ir
  مراجعه فرمایید .
راهنمای رزرو غذا