يكشنبه 29 مهر 1397   18:36:23
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

معرفی: گروه خدمات بهداشتی یکی از قدیمی ترین گروه های آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و از ارکان اصلی تشکیل دهنده آن بود. این گروه درسال 1345  همزمان با تاسیس دانشکده بهداشت آغاز به کار نمود. در سال 1385 طبق مصوبه و نظر شورای گسترش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گروه خدمات بهداشتی به دوگروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت و گروه آموزش و ارتقاء سلامت تقسیم گردید. این گروه خود را به ادغام حیطه های آموزش، پژوهش و ارائه خدمات طی یک فرآیند در هم پیوسته برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی موفق سیاست های آموزشی سلامت متعهد می داند.

ماموریت: کاوش، پالایش و تسهیل مداخلات و راهبرد های آموزشی که به افراد و جوامع مختلف در اتخاذ و حفظ سبک زندگی سالم کمک می کند.

چشم انداز: گروه درصدد توانمندسازی دانشجویان با هدف اعتلای سلامت فردی و اجتماعی با تاکید بر بهبود کیفیت زندگی و سبک زندگی سالم می باشد.

برگزاری جلسه توجیهی برای دانشجویان جدید الورود

جلسه توجیهی برای دانشجویان جدید الورود آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت برگزار می شود

برگزاری جلسه سمینار آموزشی دکتری تخصصی گروه آنوزش بهداشت و ارتقا سلامت

برگزاری جلسه سمینار آموزشی دکتری تخصصی گروه آنوزش بهداشت و ارتقا سلامت

نرم افزار خود مدیریتی بیماران مبتلابه پرفشاری خون در بهبود پایبندی به درمان

به‌منظور ارتقای خود مدیریتی بیماران مبتلابه پرفشاری خون در بهبود پایبندی به درمان ، نرم‌افزار کنترل پرفشاری خون توسط تیمی از متخصصین آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، متخصصین قلب و فن‌آوری‌های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران تولید و اثربخش بودن آن موردسنجش قرار گرفت.

دریافت لوح تقدیر

دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور آقای دکتر حمید جوینی دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت گروه به راهنمایی آقای دکتر افتخار در یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

جلسه دفاع

جلسه دفاع پایان نامه خانم نگار اکبری سومار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آموزش بهداشت تحت عنوان بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی برتئوری شناختی اجتماعی برمیزان آگاهی،خودمراقبتی و باور عمومی درزمینه مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تهران به راهنمایی دکتر رویا صادقی و با مشاوره دکتر آذر طل و دکتر مهدی یاسری روز چهارشنبه 19 مهر، ساعت 13-12 در محل کلاس گروه تشکیل می شود.

بيشتر