يكشنبه 3 شهريور 1398   15:42:11
معاونت دانشجویی، فرهنگی
کارت دانشجویی:1- دانشجویان جدید الورود جهت دریافت کارت دانشجویی پس از واریز مبلغ 150.000 ریال به حساب بانک ملت شعبه هجرت به شماره 27619004/42 و کد شناسه 310/25 ، اصل فیش واریزی را به معاونت دانشجویی دانشکده ارائه و کارت دانشجویی خود را دریافت نمایند .

2- دانشجویانی که کارت دانشجویی شان مفقود شده است ، با ارائه فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال ( به شرح فوق) و تعهد محضری که فرم معرفی آن را از آموزش دانشکده دریافت می نمایند به واحد صدور کارت واقع در ساختمان 43 مراجعه نمایند.