جمعه 4 مهر 1399   07:01:07
واحد توانمند سازی و آموزش مدیران
.
سه‌شنبه 11 اسفند 1394 تقویم آموزشی:

 

 

تیر 1393

  93/04/18

  تفکر سیستمی در حل مسایل سازمانی در نظام سلامت

  ثبت نام

مرداد 1393

  93/05/01

  تفکر خلاقانه در حل مسایل سازمانی در نظام سلامت

  ثبت نام

  93/05/15

  تفکر استراتژیک در حل مسایل سازمانی در نظام سلامت

  ثبت نام

شهریور1393

  93/06/05

  برنامه ریزی استراتژیک در نظام سلامت (ویژه بیمارستانها)

  ثبت نام

شهریور1393

  93/06/19

دوره آموزشی برنامه ریزی عملیاتی در نظام سلامت (ویژه بیمارستانها) 

  ثبت نام

مهر 1393

  93/07/02

  93/07/16

  کارگاه آموزشی مدیریت فرایندهای کاری 

  کارگاه آموزشی مدیریت تعارض و مهارتهای کاهش تنش در سازمان (ویژه سازمانهای بهداشتی و درمانی) 

  ثبت نام

  ثبت نام

آبان 1393

  93/08/07

 

  93/08/07

  کارگاه آموزشی مدیریت خطا و خطر (ویژه سازمانهای بهداشتی و درمانی)

  کارگاه آموزشی ایمنی بیمار (ویژه سازمانهای بهداشتی و درمانی)

  ثبت نام

 

 

  ثبت نام

آذر 1393

  93/09/05

  93/09/05

  کارگاه آموزشی " مدیریت ارتباط با مشتری" 

  کارگاه آموزشی " حقوق گیرندگان خدمت"

  ثبت نام

  ثبت نام

دی 1393

  93/10/17

  93/10/17

  کارگاه آموزشی "برنامه ریزی استراتژیک در نظام سلامت "

  کارگاه آموزشی " برنامه ریزی عملیاتی در نظام سلامت "

  ثبت نام 

  ثبت نام

اردیبهشت 1394

94/2/9

کارگاه آموزشی "پروپوزال نویسی در علوم بهداشتی و درمانی "

  ثبت نام 

خرداد 94

94/3/6

94/3/20

94/3/20

کارگاه آموزشی "تحلیل داده ها در پژوهشهای کیفی" (همراه با آموزش نرم افزار MAXQDA)

 

کارگاه آموزشی "برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام سلامت "

 

 کارگاه آموزشی "برنامه‌ریزی عملیاتی در نظام سلامت "

ثبت نام 

ثبت نام 

ثبت نام 

  فرم ثبت نام را پس از تکمیل به پست الکترونیکی mosadeghrad@tums.ac.ir ارسال نمایید.