جمعه 4 مهر 1399   06:41:46
.
شنبه 22 خرداد 1395 معرفی مرکز پژوهش های دانشکده بهداشت:


کمیته یژوهش های دانشجویی دانشکده بهداشت از ابتدای اسفند 1389 شروع به کار کرده است، مرکز پژوهش های دانشجویی دانشکده بهداشت واحدی است که تحت نظارت سرپرست محترم مرکز پژوهش های دانشجویی دانشکده بهداشت و براساس رسالت های آموزشی و پژوهشی دانشکده در جهت ارتقای سطح علمی – پژوهشی دانشجویان براساس ضوابط و مقررات دانشگاه و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و با اهداف ترویج و ارتقاء فرهنگ پژوهش در دانشجویان، ایجاد فرصت برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانشجویان، ایجاد بستر مناسب برای رشد و اعتلای علمی دانشجویان، تربیت پژوهشگران آینده کشور، ایجاد نشاط علمی و پویایی در راستای فعالیت های علمی و پژوهشی و ایجاد زمینه به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان فعالیت می نماید.


 اهداف

1. ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان دانشکده

2. نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان دانشکده

3.  توانمند سازی دانشجویان در  زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی( برگزاری کارگاه های آموزشی)

4. ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشکده

5.ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان

6. بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و  دانشجویان و دانشجویان مقاطع مختلف با یکدیگر

7. برنامه های مشاوره در جهت افزایش مهارت های پژوهشی، آموزشی دانشجویان دانشکده