اخبار
1398/11/14 دوشنبه
جلسه دفاع پایان نامه آقای محمد احمدپور

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد احمدپور دانشجوی مقطع دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
عنوان: طراحی، اجرا و ارزشیابی یک مداخله ارتقای سواد غذا و تغذیه در کودکان دبستانی 12-10 سال شهر بانه مبتنی بر رویکرد نقشه نگاری مداخله
اساتید راهنما:  دکتر الهام شکیبازاده-دکتر نسرین امیدوار
اساتید مشاور: دکتر اعظم دوست محمدیان-دکتر عباس رحیمی
زمان: شنبه 26 بهمن ماه 98 ساعت: 13:00
مکان: گروه

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir