اخبار
1398/4/16 یکشنبه
جلسه دفاع پایان نامه خانم عاطفه السادات موسوی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم عاطفه السادات موسوی دانشجوی مقطع ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
عنوان: ارزشیابی مداخله آموزشی جهت بهبود خود کارامدی، آگاهی از منافع و نکات ایمنی در فعالیت فیزیکی زنان باردار
اساتید راهنما:  دکتر رویا صادقی-دکتر الهام شکیبازاده
اساتید مشاور: دکتر عباس رحیمی-دکتر آذر طل
زمان: یکشنبه 16 تیر ماه 98 ساعت: 13
مکان: سالن شورای گروه

+

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir