اخبار
1399/5/11 شنبه
برگزاری صد و چهاردهمین ژورنال کلاب گروه سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت
صد و چهاردهمین ژورنال کلاب گروه سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، سه شنبه 7 مرداد، صد و چهاردهمین نشست ژورنال کلاب گروه سلامت در فوریتها و بلایا دانشکده بهداشت برگزار شد.
 در این نشست خدیجه اکبری دانشجوی دکترای سلامت در فوریت­ها و بلایا به بررسی و نقد مقاله ای با عنوان پاندمی کووید19 و پیامدهای سلامت روان: یک مرور نظام مند از شواهد موجود پرداخت.

نویسندگان مقاله Nina Vindegaard  و   Michael Eriksen Benrosاز مرکز تحقیقات سلامت روان بیمارستان دانشگاه کپنهاگ و گروه ایمونولوژی و میکروبیولوژی دانشکده بهداشت و علوم پزشکی دانشگاه کپنهاگ هستند.

مقاله در ژورنال Brain, Behavior, and Immunity  (IF=6.633) در سال 2020 منتشر شده است.

در طول همه گیری های COVID-19، عوارض عمومی پزشکی ناشی از بیماری کووید 19 بیشترین توجه را داشته است. در حالی که تنها مطالعات کمی تأثیر مستقیم بالقوه SARS-CoV-2 بر سلامت روان و اثرات عصبی آن را نشان می دهد. علاوه بر این، اثرات غیرمستقیم این بیماری همه گیر بر سلامت روانی عمومی نیز باعث افزایش نگرانی است.

این مطالعه یک مرور سیستماتیک بود که مقالات با جستجوی پایگاه داده PubMed مشخص شدند. فقط مقالات منتشر شده به زبان انگلیسی گنجانده شد. دوره انتشار نامحدود بود. این جستجو در 10 مه 2020 انجام شد. عوارض و علایم اختلالات روانی مرتبط با بیماری کووید 19 در بین بیماران مبتلا به ویروس  و در بین گروه­های غیر مبتلا به ویروس که تقسیم می شوند به : بیماران با سابقه قبلی بیماری روانی، کارکنان مراقبت های بهداشتی و غی کارکنان مراقبت های بهداشتی (عموم مردم) بررسی گردید.

در مجموع 43 مطالعه بررسی شد. از این تعداد، فقط دو مطالعه بیماران مبتلا تأیید شده را ارزیابی کردند، در حالی که 41 مطالعه دیگر اثر غیر مستقیم بیماری را ارزیابی می کردند. 2 مورد از این مطالعات بر روی بیماران دارای اختلالات روان، 20 مورد در کارکنان مراقبت های بهداشتی و 19 مورد در عموم مردم بررسی شده بودند. 18 مورد از این مطالعات مطالعات مورد شاهدی بود، در حالی که 25 مورد دیگر گروه کنترل نداشتند.

دو مطالعه در حال بررسی بیماران مبتلا به COVID-19 سطح بالایی از علائم استرس پس از آسیب PTSS ((96/2٪ و به طور معنی داری سطح بالاتر علائم افسردگی (016/0 = p ) را مطرح کردند. در بیماران مبتلا به اختلالات روانی بدتر شدن علائم شان گزارش شده است. مطالعات انجام شده در مورد کارکنان مراقبت های بهداشتی افزایش افسردگی /علائم افسردگی ، اضطراب، پریشانی روانی و کیفیت پایین خواب را نشان می دهد. مطالعات انجام شده در خصوص عموم مردم، احساس خوب بودن پایین تر و نمرات بالاتر اضطراب و افسردگی را نسبت به قبل پاندمی کووید 19 نشان می دهد. عوامل مختلفی با خطر بیشتر اختلالات روان همراه بودند از جمله جنسیت زن و ....

مطالعات بیشتری با هدف بررسي تاثیرات مستقيم و تاثيرات غير مستقيم بیماری کووید 19 بر سلامت روان برای بهبود درمان ها، برنامه ریزی مراقبت های بهداشت روان و اقدامات پیشگیرانه در طی پاندی های آینده مورد نیاز است.

در پایان جنبه های مختلف مقاله از لحاظ محتوا و متد زیر نظر اساتید دپارتمان اقای دکتر تقی زاده و دکتر اله بخشی و با مشارکت دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir