اطلاعيه ها و رويدادها
دوشنبه 23 تير 1399 دوره مجازی مدیریت بحران های سلامت با تمرکز بر پاندمی کووید_19 همراه با تمرین های علمی و باز جدی ویژه دانشجویان علوم پزشکی برگزار خواهد شد. از دانشجویان علوم پزشکی که دارای رزومه و سابقه فعالیت در زمینه منتورینگ، آموزش پزشکی و سلامت عمومی هستند، دعوت می شود جهت پیوستن به کادر اجرایی دوره به عنوان منتور ،گوگل فرم مربوطه را حداکثر تا تاریخ ۲۸ تیرماه پر کنند.

https://forms.gle/MxS4kxYN1RSjEeiA7