اطلاعيه ها و رويدادها
شنبه 24 خرداد 1399 برگزاری دوره کوتاه مدت (3ماهه) آموزش سلامت از دور از 24 خرداد99 دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره کوتاه مدت (3ماهه) آموزش سلامت از دور را برگزار می‌کند.