آخرین اخبار
1398/4/15 شنبه
برگزاری نشست کارشناسان هزینه طرح های تحقیقاتی دانشکده بهداشت
نشست کارشناسان هزینه طرح های تحقیقاتی دانشکده بهداشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، چهارشنبه 12 تیر 98، نشست کارشناسان هزینه های طرح های تحقیقاتی برگزار شد. در ابتدا دکتر اکبری ساری رییس دانشکده، توضیحاتی راجع به تفویض اختیار قرارداد طرح های تحقیقاتی از طرف دانشگاه به دانشکده داد و بر لزوم بررسی و کارشناسی هزینه های طرح ها  تاکید کرد.

سپس بعد از بحث و پاسخ به سوالات کارشناسان، حاضران در نشست به دو گروه تقسیم شدند. گروه طرح های آزمایشگاهی و گروه طرح های غیرآزمایشگاهی. هر گروه نیز یک سرپرست خواهند داشت.

معاونت پژوهشی نیز عهده دار ارسال طرحهای رنک اول سال 1398 به سرگروه ها شد و با هماهنگی این سرگروه ها طرح های باقیمانده را به کارشناسان ارسال کند تا بعد از بررسی هزینه ها نسبت به قرارداد طرح های تحقیقاتی اقدامات لازم انجام شود.

گالری عکس

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir