آخرین اخبار
1398/10/9 دوشنبه
برگزاری کمیته اخلاق در تاریخ های 20 آذر و 4 دی ماه
نهمین جلسه کمیته اخلاق دانشکده بهداشت و دانشکده پیراپزشکی روز چهارشنبه 20 آذرماه با ریاست خانم دکتر ناصری و اعضای کمیته (خانم ها دکتر عین الهی - دکتر نجات - خانم ملکوتی و خانم عزیزان و آقایان دکتر ناطق پور و دکتر صداقت تشکیل گردید . در این جلسه تعداد 6 طرح تحقیقاتی و 25 پایان نامه دانشجویی بررسی گردید.
دهمین جلسه کمیته اخلاق دانشکده بهداشت و دانشکده پیراپزشکی روز چهارشنبه 4 دی ماه با ریاست خانم دکتر ناصری و اعضای کمیته (خانم ها دکتر عین الهی - خانم ملکوتی و خانم عزیزان و آقایان دکتر ناطق پور و دکتر صداقت تشکیل گردید . در این جلسه تعداد 36 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مطرح و بررسی گردید.  ضمناً پیشنهاد برگزاری یک کارگاه (اخلاق در پژوهش) ویژه دانشجویان برای 25 دی ماه مورد موافقت قرار گرفت.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir