آخرین اخبار
1399/6/10 دوشنبه
درخواست خوابگاه در سال تحصیلی 1400-99
دانشجویانی که در نیمسال تحصیلی اول سال تحصیلی 1400-99 انتخاب واحد نموده اند و متقاضی خوابگاه می باشند با به همراه داشتن پرینت انتخاب واحد به معاونت آموزشی دانشکده مراجعه نمایند.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir