آخرین اخبار
1398/2/21 شنبه
راه اندازی بخش استعدادهای درخشان در سامانه سیپاد
باتوجه به راه اندازی بخش استعدادهای درخشان در سامانه سیپاد، دانشجویانی که طبق آئین نامه واجد شرایط استعدادهای درخشان میباشند، جهت عضویت از طریق سامانه سیپاد-امور آموزشی-بخش استعدادهای درخشان اقدام به ثبت نام نمایند.
سایت مرکز رشد استعدادهای درخشان جهت مطالعه اطلاعیه و آئین نامه:etdc.tums.ac.ir
کانال اطلاع رسانی مرکز رشد استعدادهای درخشان:@ssrc_news

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir