یکشنبه 28 دی 1399   06:13:14
1394/9/3 سه‌شنبه ریاست
1394/9/22 یکشنبه معاونین و مشاورین:

  معاون آموزشی دانشکده                     

  نام: الهام

  نام خانوادگی: شکیبازاده

  رتبه علمی: دانشیار
 
                                                                  

                                       

 

    

 

  معاون اداری مالی دانشکده                                

  نام: سید ابوالفضل

  نام خانوادگی: ذاکریان

  رتبه علمی:استاد

                                       

 

    

 

  معاون پژوهشی دانشکده                                      

  نام: سیمین

  نام خانوادگی: ناصری

  رتبه علمی: استاد

                                    

 

  

 

  معاون امور بین الملل دانشکده                               

  نام: امیر حسین

  نام خانوادگی: تکیان

  رتبه علمی: استاد

                                        


 

  معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده                

  نام: مهدی

  نام خانوادگی: ناطق پور

  رتبه علمی: استاد

                                            

 


 

  مشاور رئیس دانشکده                                       
   نام: محمد

  نام خانوادگی: عرب

  رتبه علمی: استاد 

                                     

 


 

  مشاور رئیس دانشکده                                                        

  نام:  حجت

  نام خانوادگی: زراعتی

  رتبه علمی: استاد