يكشنبه 4 آبان 1399   09:52:55
كميته اطلاع رساني و آموزش همگاني كرونا در دانشگاه علوم پزشكي تهران - مستندات، شواهد و پاسخهای علمی در مورد کرونا ويروس
ارائه دستورالعمل پیشگیری و کنترل کووید 19 در دانشکده ها / فروردین 1399
ارائه دستورالعمل پیشگیری و کنترل کووید 19 در اماکن دانشجویی/فروردین 1399
15اردیبهشت 99
15اردیبهشت 99
15اردیبهشت 99
15اردیبهشت 99
15اردیبهشت 99
15اردیبهشت 99
15اردیبهشت 99
15اردیبهشت 99
اردیبهشت 99
اردیبهشت 99
اردیبهشت 99
اردیبهشت 99
اردیبهشت 99
اردیبهشت 99
اردیبهشت 99
اردیبهشت 99
اردیبهشت99
اردیبهشت 99
بيشتر