جمعه 28 شهريور 1399   15:24:27
كميته اطلاع رساني و آموزش همگاني كرونا در دانشگاه علوم پزشكي تهران - مستندات، شواهد و پاسخهای علمی در مورد کرونا ويروس
.
سه‌شنبه 9 ارديبهشت 1399 اعضای کمیته اپیدمیولوژی کووید-19 دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر همایون امینی: مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علیرضا دلاوری: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر فرشاد علامه: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدعلی صحرائیان: معاون تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علی اکبری ساری: رییس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سیدسینا مرعشی: مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مسعود یونسیان: استاد اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر اکبر فتوحی:  استاد اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس موسسه ملی تحقیقات سلامت ایران
دکتر سحرناز نجات: استاد و مدیر گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر کامران یزدانی: دانشیار اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 

همکاران کمیته اپیدمیولوژی کووید-19 دانشگاه علوم پزشکی تهران (اسامی به ترتیب الفبا)

مژگان احمدی نژاد: دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مائده ارشدی: دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مینا آقایی: دانشجوی دکترای بهداشت محیط، گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
عیسی اکبرزاده: دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مصطفی امینی: امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر ولی اله بایگی: دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، فارغ التحصیل گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد بیدخوری: دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا بیرانوند: دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سعید تاملی: قائم مقالم معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
حسنا جانجانی: دانشجوی دکترای بهداشت محیط، گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجید جنانی: دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ندا چراغلو: دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
الهه حصاری: دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سهند ریاضی: استادیار پزشکی اجتماعی موسسه ملی تحقیقات سلامت
نسیبه سرخی: دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
عبدالرضا سلامی: کارشناس تحقیق و توسعه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تهران
حمیدرضا شمس الهی: دانشجوی دکترای بهداشت محیط، گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر ژاله شوشتریان: مدیر گروه کارشناسان تحقیق و توسعه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تهران
شکوه شهروسوند: دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نیلوفر صلاح بیگی: دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
فرزانه غریب زاده: دانشجوی دکترای بهداشت محیط، گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم کریمی: دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
فروغ گودرزی: دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
خدیجه ماجانی: دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
الهه ملک زاده: کارشناس فناوری اطلاعات، موسسه ملی تحقیقات سلامت
احمد مهری: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، فارغ التحصیل گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
شادی نادریان: دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه یوسفیان: دانشجوی دکترای بهداشت محیط، گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
 
امتیاز دهی