دوشنبه 20 مرداد 1399   07:48:27
اعضای واحد فراگیران دانشجویی

خانم نسرین رستمی

مهندسی  بهداشت محیط

 آقای طاهر عظیمی

پاتوبیولوژی

خانم محبوبه فاطمی

حشره شناسی

خانم ویدا رضایی

مهندسی بهداشت حرفه ای

آقای بیرانوند-خانم تاتاری

آمار و اپید میولوژی

آقای رجبی

مدیریت و اقتصاد بهداشت

خانم محبوبه سلیمی

قارچ و انگل شناسی پزشکی

آقای حمید رضا آقا باباییان

سلامت در بلایا

خانم سمیه شالچی

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

خانم اکرم احمدی

ویروس شناسی