یکشنبه 28 دی 1399   06:08:43
1396/1/14 دوشنبه معاونت آموزشی
1395/12/15 یکشنبه برنامه هفتگی
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری MPH MD-MPH
مهندسی بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط اپیدمیولوژی MPH MD-MPH
ویروس شناسی ارگونومی
آمار زیستی سیاستگذاری سلامت
اپیدمیولوژی اقتصاد سلامت
آموزش بهداشت انگل شناسی پزشکی
میکروب شناسی مواد غذایی ویروس شناسی پزشکی
میکروب شناسی آمارزیستی
حشره شناسی پزشکی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
ارگونومی مهندسی بهداشت محیط
اقتصاد بهداشت باکتری شناسی پزشکی 
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی بهداشت حرفه ای 
مهندسی بهداشت حرفه ای مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
انگل شناسی حشره شناسی پزشکی
قارچ شناسی سلامت در بلایا و فوریتها
ایمونولوژی قارچ شناسی پزشکی 
بهداشت و ایمنی مواد غذائی کد درس پایان نامه ترم ششم به بعد
ارزیابی فناوری سلامت کد درس آزمون جامع
اکولوژی انسانی ایمونولوژی
بهداشت و ایمنی مواد غذائی