یکشنبه 28 دی 1399   06:37:28
1396/1/14 دوشنبه معاونت آموزشی
1396/1/14 دوشنبه تقویم آموزشی :


تقویم تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در سال تحصیلی 1400-1399

نیمسال تحصیلی ثبت نام و انتخاب واحد شروع کلاسها حذف و اضافه حذف اضطراری پایان کلاسها زمان برگزاری امتحانات ثبت موقت و نهایی نمرات
نیمسال اول  99/06/10 لغایت 99/06/13 از شنبه 99/06/15 از شنبه 99/06/29 لغایت سه شنبه 99/07/01 از شنبه 99/09/08 لغایت سه شنبه 99/09/11 چهار شنبه 99/10/10 از شنبه 99/10/13 لغایت چهار شنبه 99/10/24 از دوشنبه 99/10/15 لغایت چهار شنبه 99/11/15
نیمسال دوم 99/10/27 لغایت 99/11/01 از شنبه 99/11/04 از شنبه 99/11/18 لغایت سه شنبه 99/11/21 از شنبه 1400/02/11 لغایت دو شنبه 1400/02/13 چهار شنبه 1400/03/12 از یکشنبه 1400/03/16 لغایت دو شنبه 1400/03/31 از سه شنبه 1400/03/18 لغایت چهارشنبه 1400/04/16