چهارشنبه 14 خرداد 1399   20:17:02
معاونت آموزشی
تقویم آموزشی :


تقویم تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در سال تحصیلی 99-98

نیمسال تحصیلی ثبت نام و انتخاب واحد شروع کلاسها حذف و اضافه حذف اضطراری پایان کلاسها زمان برگزاری امتحانات ثبت موقت و نهایی نمرات
نیمسال اول  98/06/09 لغایت 98/06/12 از شنبه 98/06/23 از شنبه 98/07/06 لغایت سه شنبه 98/07/09 از شنبه 98/09/16 لغایت سه شنبه 98/09/19 چهار شنبه 98/10/18 از شنبه 98/10/21 لغایت چهار شنبه 98/11/02
نیمسال دوم 98/11/05 لغایت 98/11/08 از شنبه 98/11/12 از شنبه 98/11/26 لغایت سه شنبه 98/11/29 از شنبه 99/02/13 لغایت سه شنبه 99/02/16 چهار شنبه 99/03/21 از شنبه 99/03/24 لغایت چهار شنبه 99/04/04