یکشنبه 28 دی 1399   06:35:52
1396/2/2 شنبه هسته توسعه آموزش
1396/2/2 شنبه دفتر توسعه آموزشمعرفی: دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت از بهمن ماه سال 1378 با رسالت ارتقاء سطح کیفی آموزش در دانشکده بهداشت و با هدف بالا بردن سطح دانش و توانمندی اعضای هیات علمی دانشکده، تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه آغاز نمود. مدیریت دفتر از ابتدای تاسیس در سال 1378 تا سال 1386 با دکتر علی کشاورز و از سال 1386 تا 1388 با دکتر علی اکبری ساری و از 1392 تا 1394 با دکتر سید رضا مجد زاده و سپس خانم دکتر صادقی و از دی ماه 1395 بر عهده دکترابراهیم جعفری پویان است. وظایف و فعالیتهای این دفتر مطابق با آئین نامه شرح وظایف دفاتر توسعه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سیاست های مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران و برنامه های دانشکده می باشد.

ماموریت و ارزش ها: همراستا با سیاستهای دانشگاه و دانشکده از طریق توانمندسازی اعضای هیات علمی و ارزشیابی فرایندهای آموزشی به ارتقا کیفیت آموزش فکر می کنیم. در این مسیر به ارزشهایی از قبیل احترام، رعایت شان و جایگاه اساتید و محرمانگی نتایج پایبندیم.