سه‌شنبه 19 اسفند 1399   00:24:54
1396/1/14 دوشنبه معاونت آموزشی
1395/11/19 سه‌شنبه فرم های آمورشی :

دانلود

عنوان فرم

مقطع

انتخاب واحد دستی

 

 

کارشناسی ارشد

درخواست مرخصی تحصیلی

معافیت تحصیلی

لیست موقت نمره اساتید

درخواست افزایش ترم

برگه درخواست ثبت عنوان پایان نامه 1

برگه درخواست ثبت عنوان پایان نامه 2

 فرم پروپوزال و پایان نامه

خلاصه پرپوزال جهت طرح درشورای آموزشی(فایل word روی CD تحویل اموزش گردد)

مجوز درخواست دفاع

فرم ارزیابی پایان نامه

صورتجلسه دفاع از پایان نامه

تسویه حساب دانشجویان جهت فارغ التحصیلی

تسویه حساب دانشجویان(انصرافی-انتقالی-اخراجی)

دانلود

عنوان فرم

مقطع

 

تعهدنامه رسمی جهت انجام خدمت متعهدین عام رشته های PhD

 

 

  

دکتری تخصصی(Ph.D)

لیست نمره دستی

انتخاب واحد دستی

گواهی حضور تمام وقت

درخواست افزایش ترم تحصیلی

درخواست ثبت عنوان پایان نامه

درخواست آزمون جامع

مهلت اضافی ترم آموزشی جهت شرکت در ازمون جامع

پیشنهاد استاد راهنمای پژوهشی دانشکده بهداشت

راهنمای ثبت عنوان پروپوزال پایان نامه دوره دکتری تخصصی

نوآوری پروپوزال مربوط به پایان نامه

 فرم پروپوزال و پایان نامه

خلاصه پرپوزال جهت طرح درشورای آموزشی(فایل word روی CD تحویل اموزش گردد)

گزارش جلسه بررسی فعالیت های شش ماهه پایان نامه دانشجویان

راهنمای مراحل انجام پیش دفاع و دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی

    درخواست پیش دفاع از پایان نامه

فرم صورتجلسه پیش دفاع

فرم تائید نهائی مقاله

درخواست دفاع از پایان نامه

    فرم ارزیابی پایان نامه دکتری

فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه

    راهنمای تسویه حساب از دانشکده

تسویه حساب دانشجویان جهت فارغ التحصیلی

تسویه حساب دانشجویان(انتقالی-انصرافی-اخراجی)

دانلود

عنوان فرم

مقطع

لیست نمره دستی

برگ درخواست ثبت موضوع پایان نامه MD-MPH

برگ درخواست ثبت موضوع پایان نامه MPH پودمانی

توجیه نامه بهداشتی

درخواست دفاع از پایان نامه MPH

نمونه جلد پایان نامه MPH

نمونه جلد پایان نامه MD-MPH

صورتجلسه دفاع از پایان نامه MPH

 فرم پروپوزال و پایان نامه

تعهدنامه MPH

دانلود

عنوان فرم

مقطع

دستورالعمل نگارش پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی