یکشنبه 28 دی 1399   06:35:04
1396/1/14 دوشنبه معاونت آموزشی
1396/1/19 شنبه سرفصل دروس :
 

دانلود

رشته تحصیلی

مقطع

 

آمار زیستی

 

 

 

 

 

  

 

کارشناسی ارشد

 

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

 

اپیدمیولوژی

 

انگل شناسی پزشکی

 

ایمنی شناسی

 

مهندسی بهداشت حرفه ای

 

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

 

قارچ شناسی پزشکی

 

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

مهندسی بهداشت محیط

 

میکروب شناسی پزشکی

 

ویروس شناسی پزشکی

 

میکروب شناسی مواد غذایی

 

ارگونومی

 

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

اقتصاد بهداشت

 

ارزیابی فناوری سلامت

 

سلامت و رسانه

 

باکتری شناسی پزشکی

 

 

 

 


 

 


 

دکتری تخصصی
(
Ph.D)

 

آمار زیستی

 

اپیدمیولوژی

 

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

 

مهندسی بهداشت حرفه ای

 

اقتصاد سلامت

 

انگل شناسی پزشکی

 

ایمونولوژی پزشکی

 

مهندسی بهداشت محیط

 

حشره شناسی پزشکی

 

سیاستگذاری سلامت

 

سلامت در بلایا و فوریتها

 

ویروس شناسی پزشکی

 

مدیریت و خدمات بهداشتی درمانی

 

قارچ شناسی پزشکی

 

کلیه دوره های MPH

MPH