یکشنبه 28 دی 1399   07:37:35
1396/1/14 دوشنبه معاونت آموزشی
1395/11/1 جمعه مقاطع و رشته های تحصیلی :

مقاطع تحصیلی:

 • کارشناسی پیوسته 
 • کارشناسی ارشد
 •  دکترا ( Ph.D )
 • گواهی عالی بهداشت عمومی(MPH پودمانی) 
 • گواهی عالی بهداشت عمومی همزمان با دوره پزشکی عمومی (MD-MPH) 

رشته های مقطع کارشناسی پیوسته :

 • مهندسی بهداشت حرفه ای
 • بهداشت عمومی

 

رشته های مقطع کارشناسی ارشد :

 • آمار زیستی
 • آموزش بهداشت
 • اپیدمیولوژی
 • انگل شناسی پزشکی
 • ایمونولوژی پزشکی
 • مهندسی بهداشت حرفه ای
 • حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
 • قارچ شناسی پزشکی
 • مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
 • مهندسی بهداشت محیط
 • میکروب شناسی پزشکی
 • ویروس شناسی پزشکی
 • میکروب شناسی مواد غذایی
 • ارگونومی
 • بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 • اقتصاد بهداشت
 • ارزیابی فناوری سلامت ( H.T.A )

رشته های مقطع دکترای تخصصی (Ph.D) :

 • آمار زیستی
 • آموزش و ارتقای سلامت
 • انگل شناسی پزشکی
 • ایمونولوژی پزشکی
 • باکتری شناسی پزشکی
 • مهندسی بهداشت حرفه ای
 • مهندسی بهداشت محیط
 • حشره شناسی پزشکی
 • قارچ شناسی پزشکی
 • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 • ویروس شناسی پزشکی
 • اقتصاد سلامت
 • اپیدمیولوژی
 • سیاستگذاری سلامت
 • سلامت در بلایا و فوریتها
 • ارگونومی رشته های مقطع , MPH  MPHپودمانی و MD-MPH :

 • میکروب شناسی
 • مدیریت و اصلاحات در نظام سلامت
 • بهداشت باروری
 • مدیریت بحران و بلایا
 • مدیریت بیماریها
 • سلامت سالمندان
 • اپیدمیولوژی میدانی
 • عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 • مدیریت پیشگیری و کنترل اعتیاد
 • بهداشت روان