يكشنبه 10 فروردين 1399   07:02:40
هسته توسعه آموزش
مدیر دفتر


 

 


 

نام نام خانوادگی : عادل مظلومی

رتبه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی : ارگونومی 

 

 

 Tums.ac.ir/faculties/amazlomiCV File:

sphedo@tums.ac.ir

                                                                                        

42933268