جمعه 28 شهريور 1399   22:15:50
اعضای کمیته علمی
 

آقای دکتر اکبری ساری

مدیریت و اقتصاد بهداشت

خانم دکتر شکیبا زاده

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

آقای دکتر مظلومی

مهندسی بهداشت حرفه ای

آقای دکتر مولایی آقایی

مهندسی بهداشت محیط

خانم دکتر جلیلوند

ویروس شناسی

آقای دکتر حنفی

حشره شناسی

خانم دکتر پارساییان

آمار و اپیدمیولوژی

آقای دکتر جعفری پویان

مدیریت و اقتصاد بهداشت

خانم دکتر متولی حقی

قارچ و انگل شناسی پزشکی

آقای دکتر پورمند

پاتوبیولوژی

خانم دکتر خادم

مهندسی بهداشت حرفه ای

خانم دکتر صادقی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت