جمعه 28 شهريور 1399   21:39:33
برنامه های کاری دفتر

فعالیت های ارزشیابی

  • فرایندهای ارزشیابی: این اقدامات شامل ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی، رشته های دانشکده، ارزشیابی دروس، آزمون و دانشجو می باشد.
  • شیوه نامه های ارزشیابی:

فایل شیوه نامه کیفیت تدریس اعضای هیات علمی

 

فایل شیوه نامه ارزشیابی رشته ها 

 

راهنمای استفاده از سامانه ماد

فایل راهنمای داشجویان

 

فایل راهنمای اساتید

 

توانمند سازی اعضای هیات علمی

  • برگزاری کارگاههای آموزشی: توانمند سازی اساتید محترم بر اساس انجام نیاز سنجی آموزشی و با تاکید بر دانش و مهارت های مرتبط با فرآیندهای یاددهی و یادگیری در قالب برنامه ریزی کارگاه ها و مشاوره های فردی صورت می گیرد.
  • برنامه مشاهده همتایان: با ایجاد فرصتی برای استفاده از تجربیات سایر اعضای هیات علمی در خصوص شیوه های آموزش با دریافت بازخورد همکاران در مورد شیوه تدریس اعضای هیات علمی، این برنامه موجبات آگاهی از نقاط ضعف و قوت تدریس از دیدگاه همتایان را فراهم نموده و می تواند به ارتقای توانمندی آنها منجر شود.

فایل دستورالعمل اجرایی برنامه مشاهده همتایان

 

  • دوره های مرکز توسعه دانشگاه: معرفی اعضای هیات علمی با توجه به نیازهای آموزشی آنها برای شرکت در برنامه های توانمند سازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه از قبیل دوره تدبیر و فلوشیپ آموزشی.

طرح درس ها

  • طرح درس ها: به منظور ارتقا شفافیت و نظم در فرایندهای آموزشی دانشکده و در راستای سیاست های دانشگاه اعضای هیات علمی برای کلیه دروس خود در ابتدای هر ترم طرح درس تدوین و در کلاس ارائه می نمایند.

فایل فرمت طرح درس دانشکده

 

فایل نمونه چارچوب طرح درس دانشکده