جمعه 28 شهريور 1399   21:48:30
معاونت آموزشی
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
[PageVisit]
تعداد بازدید این صفحه :147
1399/3/17 شنبه
خطوط کلی در بازگشائی دانشگاه
خطوط کلی در بازگشائی دانشگاه از تاریخ 99/03/17
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮوﻧﺎ و ابلاغ معاون مجترم آموزشی وزارت در ﺧﺼﻮص ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در ترم جاری از تاریخ 1399/3/17 لذا ﻣﺮاﺗﺐ ذﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎ با اولویت آنی در دستور هیات رئیسه آن دانشکده قرار گرفته و برنامه آن دانشکده در هماهنگی با معاونت دانشجویی دانشگاه بسرعت آماده شده وضمن ارسال به این معاونت، به داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن نیز اطلاع رسانی گردد:
  • حضور همزمان دانشجویان غیربومی حداکثر با 50 درصد ظرفیت خوابگاه امکان پذیر است، بنابراین طوری برنامه ریزی شود که حضور این دانشجویان در تهران در هر واحد زمان به حداقل برسد. پیشنهاد می شود آموزش های حضوری (عملی) حتی الامکان طوری برنامه ریزی شود که دانشجویانی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهای آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ، در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه اﻗﺪام کنند ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮاﺑﮕﺎه و اﺧﺘﺼﺎص آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در عین رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ فراهم گردد.
  • از تاریخ 99/3/17 با اولویت حضور دانشجویان ترم های آخر و کارآموزان و کارورزان برنامه ریزی لازم انجام شود. در رشته دندانپزشکی اﻧﺠﺎم آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﯿﺮ و ﻣﺮداد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد. اراﺋﻪ دروس ﻋﻤﻠﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ درﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮوه‌های ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ با رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷتی از تاریخ فوق شروع شود.
  • ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻤﺮار آﻣﻮزش دروﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺼﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻻزم است ﮐﻼﺳﻬﺎي ﺣﻀﻮري ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺷﮑﺎل و ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ آﻣﻮزش دروس ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻼﺳﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺼﻮرت ﻓﺸﺮده ﺑﺮﮔﺰارﮔﺮدد.  ارزشیابی پایانی دروس تئوری حتی الامکان بصورت مجازی و غیرحضوری به اتمام برسد و نیاز به حضور دانشجو صرفا جهت اخذ امتحان نباشد.
  • هر دانشکده با استخراج فهرست دانشجویان ساکن خوابگاه و غیر بومی با بکار بستن تدابیری از جمله مساعدت با میهمانی این دانشجویان در صورت تمایل و درخواست کتبی آنان در شهر محل سکونت در واحدهای عملی، به حفظ سقف 50 درصد حضور دانشجویان در دانشگاه کمک نمایند.
  • حتما قبل از فراخوان دانشجویان نیازمند خوابگاه، مکاتبه و هماهنگی لازم از دانشکده ها با معاونت دانشجویی دانشگاه در خصوص ظرفیت مورد نیاز خوابگاه برای دانشجویان غیرتهرانی انجام شود.
  • در صورت نیاز به استفاده از ظرفیت مرکز آزمون دانشگاه برای برگزاری آزمونها، هماهنگی نزدیک با معاونت آموزشی دانشگاه انجام شود تا تقویم مرکز آزمون بتواند به بهترین نحو مدیریت گردد.
  • توصیه می شود آزمون کلیه دروس تئوری از بسترهای مورد تائید نظیر نوید و سامانه آزمون دانشگاه بطور غیر حضوری برگزار شود( بطوریکه دلیل حضور دانشجو نباید صرفا جهت شرکت در امتحان درس باشد)
  • اطلاع رسانی دقیق و مستمر به دانشجویان در خصوص مقررات جاری در این نیمسال و تبعات آنها نظیر موضوع حذف ترم بدون احتساب در سنوات، حذف واحد، مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات، ناتمام گذاشتن واحد انجام شود و مسیرهای پاسخ به سوالات دانشجویان در حوزه آموزش دانشکده ها در بستر فضای مجازی ایجاد شود.
  • با توجه به ماهیت دینامیک شرایط، در موضوعات جدید پیش آمده معاونت آموزشی دانشگاه همچون گذشته در تماس دائم با دانشکده ها خواهد بود و آماده کمک و پشتیبانی از مسیر معاون آموزشی دانشکده بعنوان نقطه تماس (فوکال پوینت) است.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر