جمعه 4 مهر 1399   06:18:51
مهندسی بهداشت محیط
تماس با ما:

   بلوار کشاورز – خیابان 16 آذر – خابان پورسینا - دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- طبقه پنجم شرقی - گروه مهندسی بهداشت محیط
صندوق پستی 6446-14155
تلفن : 88954914 – 021

و نمابر: 88950188 – 021