جمعه 4 مهر 1399   07:44:09
مهندسی بهداشت محیط
  


               

مدیر گروه

 

نام و نام خانوادگی:  محمد هادی دهقانی      

رتبه علمی: استاد  

رشته تحصیلی: دکترای بهداشت محیط                                                    Email: hdehghani@sina.tums.ac.ir         cv:  http://www.tums.ac.ir/faculties/hdehghani