پنجشنبه 8 خرداد 1399   20:53:28
مهندسی بهداشت محیط
مجلات:جلد مجلات

عنوان

مدیر مسئول

سردبیر

نمایه شده

مجله  علوم مهندسی بهداشت محیط ایران

 

دکتر  علیرضا مصداقی نیا

 

دکتر سیمین ناصری

 

ISI

 

مجله سلامت و محیط

 

دکتر علیرضا مصداقی نیا

 

دکتر کاظم ندافی

 

مجله بهداشت ایمنی و مواد غذایی

 

دکتر غلامرضا جاهد خانیکی

 

دکتر غلامرضا جاهد خانیکی

 

Journal of Air Pollution and Health (JAPH)

 

دکتر کاظم ندافی

 

دکتر رامین نبی زاده