پنجشنبه 8 خرداد 1399   19:44:16
مهندسی بهداشت محیط
.
[PageVisit]
مسئولیت ها:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع مسئولیت

1

دکتر محمود علیمحمدی

معاون آموزشی دوره دکتری بهداشت محیط

معاون آموزشی دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

نماینده گروه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده  

2

دکتر غلامرضا جاهد خانیکی

معاون آموزشی دوره کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

نماینده گروه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده  

3

دکتر مسعود یونسیان  

معاون پژوهشی گروه

نماینده گروه در شورای پژوهشی دانشکده  

نماینده گروه در شورای راهبردی دانشکده بهداشت و معاونت بهداشتی دانشگاه  

4

دکتر پریسا صدیق آراء

دبیر شورای عمومی گروه

دبیر علمی ژورنال گلاب

5

دکتر معصومه مقدم ارجمند

مسئول کار اموزی دانشجویان گروه

6

دکترفضل الله چنگانی

نماینده گروه در امور کتابخانه دانشکده بهداشت

نماینده گروه در شورای ارتباط با صنعت دانشکده

7

دکتر میرزمان زمانزاده

نماینده و رابط گروه در شورای معاونت بین الملل دانشکده

شوراها:

فهرست اعضای شورای گروه

 

اعضای شورای عمومی

اعضای شورای پژوهشی

اعضای شورای اموزشی

دکتر غلامرضا جاهد

دکتر غلامرضا جاهد

دکتر غلامرضا جاهد

دکتر فضل الله چنگانی

دکتر محمود علی محمدی

(دبیر شورا)

دکتر امیرحسین محوی

دکتر میر زمان زمان زاده

دکتر مسعود یونسیان

دکتر ابراهیم مولایی

دکتر نبی شریعتی فر

دکتر علیرضا مصداقی نیا

دکتر محمود علی محمدی

(دبیر شورا)

دکتر پریسا صدیق آرا  (دبیر شورا)

  دکتر کاظم ندافی

دکتر علیرضا مصداقی نیا

دکتر محمود علی محمدی

دکتر کامیار یغماییان

دکتر رامین نبی زاده

دکتر امیرحسین محوی

دکتر نبی شریعتی فر

دکتر مسعود یونسیان

دکتر علیرضا مصداقی نیا

دکتر معصومه مقدم ارجمند

 

دکتر رامین نبی زاده

دکتر کاظم ندافی

دکتر سیمین ناصری

دکتر کامیار یغماییان

 

 

دکتر مسعود یونسیان

دکتر ابراهیم مولایی

 

کمیته ها:


فهرست کمیته های گروه

اعضای کمیته

ارتباط با صنعت

اعضای کمیته راهبردی امور آزمایشگاهها

اعضای کمیته جذب هیات علمی

اعضای کمیته

جذب دانشجویان

بین الملل(خارجی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

1