جمعه 4 مهر 1399   06:40:37
مهندسی بهداشت محیط
.
[PageVisit]
چهارشنبه 8 دي 1395 شوراها:

فهرست اعضای شورای گروه

 

اعضای شورای عمومی

اعضای شورای پژوهشی

اعضای شورای اموزشی

دکتر غلامرضا جاهد

دکتر غلامرضا جاهد

دکتر غلامرضا جاهد

دکتر فضل الله چنگانی

دکتر محمود علی محمدی

(دبیر شورا)

دکتر امیرحسین محوی

دکتر میر زمان زمان زاده

دکتر مسعود یونسیان

دکتر ابراهیم مولایی

دکتر نبی شریعتی فر

دکتر علیرضا مصداقی نیا

دکتر محمود علی محمدی

(دبیر شورا)

دکتر پریسا صدیق آرا  (دبیر شورا)

  دکتر کاظم ندافی

دکتر علیرضا مصداقی نیا

دکتر محمود علی محمدی

دکتر کامیار یغماییان

دکتر رامین نبی زاده

دکتر امیرحسین محوی

دکتر نبی شریعتی فر

دکتر مسعود یونسیان

دکتر علیرضا مصداقی نیا

دکتر معصومه مقدم ارجمند

 

دکتر رامین نبی زاده

دکتر کاظم ندافی

دکتر سیمین ناصری

دکتر کامیار یغماییان

 

 

دکتر مسعود یونسیان

دکتر ابراهیم مولایی