يكشنبه 11 خرداد 1399   15:20:26
مهندسی بهداشت محیط
.
[PageVisit]
فرمها (ارشد)
 

MSPH 01   برگه درخواست ثبت عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد _1

   

MSPH 02  برگه درخواست ثبت عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد _2

   

MSPH 03   سمینار ارشد

  

  

MSPH 04   فرم پروپوزال پایان نامه دانشجویی

   

MSPH 05   فرم پروپوزال پروژه

   

 MSPH 06  فرم پیش نویس طرح پژوهشی

   

 MSPH  07 فرم درخواست برگزاری درس سمینارارشد

  

   

MSPH 08   گزارش درخواست  مرخصی تحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

   

MSPH 09  گزارش درخواست فرصت تحصیلی اضافی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 89 و به بعد جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه

  

 

 

MSPH 10   لیست نمرات


MSPH 11  فرم امانت دستگاه و لوازم

   

 MSPH 12  فرم تحویل مواد شیمیایی

   

 MSPH 13   فرم تعهدنامه حضوردر آزمایشگاه

MSPH 14  فرم خود اظهاری پایان نامه
 فرم شروع به کار در آزمایشگاه


 MSPH 15 
فرم صورت جلسه تایید موضوع پایان  نامه ارشد
 

MSPH 16  فرم پیش پروپوزال موضوع پایان نامه

 

MSPH 17  فرم صورت جلسه پیش دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد 

 
MSPH 18  دستور العمل نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

 
مصوبات جلسه شورا
شیوه نامه ها
فرم ها (دکتری)

فرم شماره    سمیناردکترا

فرم شماره 2   فرم پروپوزال پایان نامه دانشجویی

فرم شماره 3     فرم پروپوزال پروژه   

 
فرم شماره 4    فرم  پیش نویس ثبت موضوع پایان نامه دکترا

فرم شماره 5    فرم پیش نویس طرح پژوهشی

    

فرم شماره 6    فرم تقاضای ثبت نام امتحان جامع

   

فرم شماره 7   فرم درخواست برگزاری درس سمینار دکترا

 

فرم شماره 8   گزارش درخواست  مرخصی تحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

   

فرم شماره    لیست نمرات

فرم شکاره  10  فرم امانت دستگاه و لوازم

   

فرم شماره 11   فرم تحویل مواد شیمیایی

   

فرم شماره 12   فرم تعهدنامه حضوردر آزمایشگاه

فرم شماره 13  فرم خود اظهاری پایان نامهفرم شروع به کار در آزمایشگاه

   

فرم شماره 14  فرم لاگ بوک 2

فرم شماره 15  فرم ارزشیابی لاگ بوک دانشجویان دکترا 

فرم شماره  16  فرم چکیده  سخنرانی ژورنال کلاب

 
فرم شماره 17  فرم صورتجلسه پیش دفاع دانشجویان دکترای تخصصی

فرم شماره 18  فرم  حضور فیزیکی دانشجویان دکترا در جلسات دفاع از پایان نامه

فرم شماره 19  فرم مجوز برگزاری جلسه بررسی فعالیت شش ماهه  PhD

فرم شماره 20  فرم صورت جلسه تایید موضوع پایان نامه دکتری


فرم شماره 21  گواهی تایید فعالیتهای آموزشی دانشجویان دکترا  

فرم شماره 22  فرم گواهی حضور وسخنرانی دانشجویان دکترا در جلسات ژورنال کلاب

فرم
شماره 23   فرم گزارش جسه دفاع از پايان نامه توسط نماینده شورا.  docx
   

فرم شماره 24   چک لیست ارزیابی دفاع- کمیسیون

فرم شماره 25  
فرم ارزیابی پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی

فرم شماره 26   
فرم درخواست پیش دفاع

فرم شماره 27  
فرم درخواست دفاع 

فرم شماره 28  مراحل انجام پیش دفاع و دفاع

فرم شماره 29   
فرم ارزیابی پروپوزال در کمیسیون

فرم شماره 30  دستور العمل نگارش پایان نامه دکتری

1