جمعه 4 مهر 1399   06:32:45
مهندسی بهداشت محیط
.
[PageVisit]
سه‌شنبه 11 تير 1392 اعضای فعال:

  نام : علیرضا

  نام خانوادگی: مصداقی نیا

  مدرک تحصیلی: دکتر ا ی بهداشت محیط دانشگاه ، کانزاس آمریکا1982

  رتبه: استاد

CV: http://www.tums.ac.ir/faculties/mesdaghinia

Email : mesdaghinia@sina.tums.ac.ir

 

  نام : سیمین

  نام خانوادگی: ناصری  

  مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی شیمی – پلی تکنیک تولوز – فرانسه 1978

  رتبه: استاد

CV: http://www.tums.ac.ir/faculties/naserise

Email naserise@tums.ac.ir :   نام : امیرحسین

  نام خانوادگی: محوی

  مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت محیط

  رتبه: دانشیار

CV: http://www.tums.ac.ir/faculties/mahviami

Email  ahmahvi@yahoo.com :


  نام : کاظم

  نام خانوادگی: ندافی

  مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت محیط

  رتبه: استاد

 Cv:http:// www.tums.ac.ir/faculties/knadafi

Email: knadafi@tums.ac.ir 

  نام : کامیار

  نام خانوادگی: یغمائیان

  مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت محیط

  رتبه: استاد

CV:   http://www.tums.ac.ir/faculties/kyaghmaeian    

Email:kyaghmaeian@tums.ac.ir   

  نام : مسعود

  نام خانوادگی: یونسیان

  مدرک تحصیلی: دکترای اپیدمیولوژی

  رتبه: استاد

CV:   http://www.tums.ac.ir/faculties/yunesian

Email:    yunesian@tums.ac.ir   

  نام : غلامرضا

  نام خانوادگی: جاهدخانکی

  مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت وکنترل موادغذایی

  رتبه: استاد

CV:  http://www.tums.ac.ir/faculties/ghjahed 

Email:    ghjahed@tums.ac.ir  

  نام : رامین

  نام خانوادگی: نبی زاده نودهی

  مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت محیط

  رتبه: استاد

CV:      http://www.tums.ac.ir/faculties/rnabizadeh

Email:    rnabizadeh@tums.ac.ir  

  نام : محمود

  نام خانوادگی: علی‌محمدی

  مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت محیط

  رتبه:استاد

CV:   http://tums.ac.ir/faculties/m_alimohammadi  

Email:m_alimohammadi@tums.ac.ir  

  نام : معصومه

  نام خانوادگی: مقدم ارجمند

  مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت محیط

  رتبه: استادیار

CV:   http://www.tums.ac.ir/faculties/arjmand

Email:  arjmand@sina.tums.ac.ir    

  نام : فضل ا...

  نام خانوادگی: چنگانی

  مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی محیط زیست

  رتبه: استادیار

CV: http://www.tums.ac.ir/faculties/fchangan

Email:   Fchangan@sina.tums.ac.ir 

  نام : محمد هادی 

  نام خانوادگی: دهقانی

  مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت محیط

  مدیر گروه : مهندسی بهداشت محیط

  رتبه: استاد

CV: http://www.tums.ac.ir/faculties/hdehghani

Email:    hdehghani @sina.tums.ac.ir  

  نام : نبی

  نام خانوادگی: شریعتی فر

  مدرک تحصیلی: د کترا ی بهداشت و کنترل مواد غذایی

  رتبه: دانشیار

CV : http://www.tums.ac.ir/faculties/nshariati

Email: nshariati@tums.ac.ir      


  نام : پریسا

  نام خانوادگی: صدیق آراء  

  مدرک تحصیلی: دکتر ا ی  سم شناسی  

  رتبه: استاد یار

CV : http://www.tums.ac.ir/faculties/sadighara

 Email: sadighara@farabi.tums.ac.ir 

 

  نام : میرزمان

  نام خانوادگی: زمانزاده  

  مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت محیط

  رتبه: استادیار

CV :

Email :mzamanzadeh@gmail.com

  نام : ابراهیم

  نام خانوادگی: مولایی آقایی

  مدرک تحصیلی: د کترا ی بهداشت و کنترل مواد غذایی

  رتبه: استادیار

CV :

Email :emolaeeaghaee@sina.tums.ac.ir