جمعه 4 مهر 1399   07:15:12
مهندسی بهداشت محیط
.
[PageVisit]
چهارشنبه 8 دي 1395 اعضای بازنشسته:عکس

نام و نام خانوادگی

ایمیل

 

دکتر رازقی

 

N_razeghi24@hotmail.com

 

دکتر منصور غیاث الدین

m.ghiasseddin@yahoo.com

 

دکتر محمود شریعت

mahmood_shariat@hotmail.com

 

دکتر فروغ واعظی

For_vaezi@yahoo.com

 

 

دکتر جعفر نوری

 

nourijafar@gmail.com

 

دکتر قاسمعلی عمرانی

omranigh@tums.ac.ir

 

 

مهندس حمیدرضا هنری

hamidrezahonari@yahoo.com

 

دکتر اشرف السادات مصباح

Mesbah_ashraf@yahoo.com

 

مهندس علی ناصری

 

 

دکتر نسرین گودرزی

 

 

دکتر عبد المهدی میرسپاسی

mehdimirsepassi@gmail.com

 

 

 

دکتر کرامت اله ایماندل