پنجشنبه 8 خرداد 1399   19:28:22
.
[PageVisit]
شنبه 17 تير 1396 آموزش

از سال 1390 تا 1395حدود 93% پایان نامه های گروه فعالیت های مرتبط با آزمایشگاه ها داشته اند. از 7% باقیمانده نیز بخشی به دلیل نداشتن امکانات به آزمایشگاه های دیگر مراجعه نموده اند.

ردیف

آزمایشگاه

ارشد

دکتری

تعداد کل

1

آزمایشگاه شیمی محیط

39

5

44

2

آزمایشگاه آلودگی هوا و پرتوها

14

3

17

3

آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط

23

2

25

4

آزمایشگاه تجهیزات پیشرفته

17

12

29

5

سایر

3

6

9

مجموع

96

28

124

 

در این بازه زمانی 22 پایان نامه (18% از کل پایان نامه ها) در زمینه ساخت و کاربرد نانو در حذف آلاینده ها  و 10 پایان نامه (8% از کل پایان نامه ها) در زمینه ایمنی و بهداشت مواد غذایی، عناوین تحقیقاتی بودند که در گروه انجام شده است و روند رو به رشدی دارند.

ردیف

آزمایشگاه ها

ارشد

دکتری

تعداد کل

1

پایان نامه های مرتبط با نانو تکنولوژی

20

9

29

2

پایان نامه های مرتبط با مواد غذایی

10

-

10

3

سایر پایان نامه ها

66

19

85

مجموع

96

28

124