پنجشنبه 8 خرداد 1399   18:45:38
.
[PageVisit]
شنبه 17 تير 1396 امکانات ساختمانی

*    آزمایشگاه آلودگی هوا                        115 متر مربع

*    آزمایشگاه شیمی محیط                     100متر مربع

*    آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط             60 متر مربع

*    آزمایشگاه تجهیزات پیشرفته                32 متر مربع