پنجشنبه 8 خرداد 1399   19:58:38
.
[PageVisit]
شنبه 17 تير 1396 ماموریت آزمایشگاهها

1- ارائه خدمات آموزشی به منظور تأمین نیازهای آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و  PhDبرای ارتقاء دانش فنی کارشناسان مورد نیاز دانشگاه های علوم پزشکی کشور و سایر مراکز سلامتی و تحقیقاتی در زمینه نیروی متخصص و محقق.

2- همگام با دانشکده در تولید علم و فناوری ازطریق انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای برای:

*           حل مشکلات آزمایشگاهی در سطح ملی و منطقه تحت پوشش

*           دستیابی به فناوری در زمینه سنجش آلاینده های زیست محیطی و سنجش آلاینده ها در فرآورده ها و محصولات غذایی و دارویی استراتژیک، برای تأمین نیازهای داخلی

*           طراحی و توسعه نرم افزارهای جدید و روش های آموزشی متناسب با نیازهای آزمایشگاهی

*           فراهم نمودن زمینه های لازم برای مشارکت و همکاری با سازمان ها، مؤسسات و دانشگاه های دیگر به منظور شناسایی و رفع نیازهای متقابل و ارائه خدمات علمی و تخصصی  به آن ها

*           توسعه مدل ها و روش های مناسب ساختاری و مدیریتی در نظام آزمایشگاهی کشور

*           مشارکت در انتشار منابع معتبر علمی و سهیم شدن در تولید علم در سطح ملی و بین المللی

3- ارائه خدمات آزمایشگاهی:

*           در زمینه های تخصصی آزمایشگاهی به تمامی جامعه ایران

*           ارائه آن دسته از خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز جامعه که منطبق با سیاست های جامع سلامت ملی است و بخش غیر دولتی حاضر به سرمایه گذاری در مورد آن ها نمی باشد.

*           انجام آن دسته از وظایف نظارت، ارزشیابی و صدور مجوز و گواهی در زمینه خدمات آزمایشگاهی در منطقه تحت پوشش که به عنوان آزمایشگاه مرجع وزارت متبوع بر عهده این آزمایشگاه نهاده شده است.