جمعه 4 مهر 1399   05:53:15
مهندسی بهداشت محیط
.
[PageVisit]
آزمایشگاه شیمی محیط:
توانمندیها (آز شیمی محیط)

در این آزمایشگاه اغلب فعالیت های مرتبط به آزمایشات شیمیایی مواد غذایی، آب و فاضلاب مشتمل بر نمونه برداری و اندازه گیری آلاینده های مختلف، با استفاده از روش های استاندارد و براساس روش های نوین مورد تایید سازمان های معتبر ملی و بین المللی صورت می گیرد.


ردیف

نام آزمایش

روش اندازه گیری

رنج اندازه گیری

واحد اندازه گیری

رفرنس

1

pH

الکترومتری

14-1

-

استاندارد متد

2

رنگ

رنگ سنجی

500-5

میلی گرم در لیترPt-Co

استاندارد متد

3

کدورت

نفلومتری

1000-0

NTU

استاندارد متد

4

هدایت الکتریکی

کنداکتومتری

1200-0

میکروموس بر سانتی متر

استاندارد متد

5

باقی مانده خشک در OC 105

گراویمتری

200-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

6

سختی تام CaCO3

تیتراسیون

300-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

7

سختی غیرکربناته   CaCO3

تیتراسیون

-

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

8

سختی کربناته CaCO3

محاسبه ای

-

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

9

قلیاییت P

تیتراسیون

500-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

10

قلیاییت کل T

تیتراسیون

500-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

11

دترجنت MBAS

استخراج واسپکتروفتومتری

2-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

12

فلوئور

اسپانز

2-0.02

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

13

کلرور

تیتراسیون آرژانتومتری

200-3

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

14

سولفات

آرژانتومتری

40-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

15

نیترات

اسپکتروفتومتری UV

10-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

16

نیتریت

اسپکتروفتومتری

1000-10

میکروگرم در لیتر

استاندارد متد

17

کربنات

محاسبه ای

-

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

18

بیکربنات

محاسبه ای

-

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

19

فسفات آب

اسپکتروفتومتری

6-0.01

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

20

فسفات فاضلاب

اسپکتروفتومتری

18-4

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

21

آزمایش TDS

گراویمتری

200-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

22

آزمایشVSS

گراویمتری

200-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

23

آزمایش TS

گراویمتری

200-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

24

دی اکسیدکربن

تیتراسیون

-

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

25

کلرباقیمانده

DPD

2-0

میلی گرم درلیتر

استاندارد متد

26

آمونیاک

اسپکتروفتومتری

2.5- 0.02

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

27

اندازه گیری روغن و چربی

استخراج با حلال

 

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

28

آزمایش رنگ به روش (ADMI)

اسپکتروفتومتری

20-5

میلی گرم در لیترPt-Co

استاندارد متد

29

آزمایش BOD

تست پنج روزه

 

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

30

آزمایش COD

رفلاکس دیکرومات

900-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

31

آزمایش TSS

گراویمتری

200-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

32

اکسیژن محلول

تیتراسیون

-

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

33

روی

اسپکتروفتومتری

3- 0.01

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

34

مس

اسپکتروفتومتری

5- 0.04

میلی گرم در لیتر

روشهای EPA

35

منیزیم

محاسبه ای

 

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

36

سدیم

فلیم فتومتری

100-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

37

پتاسیم

فلیم فتومتری

100-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

38

کادمیوم

دی تیزون

80-0

میکروگرم در لیتر

استاندارد متد

39

مجموع کرم 3و6

اسپکتروفتومتری

0.7-0.01

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

40

کرم شش ظرفیتی

اسپکتروفتومتری

0.7-0.01

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

41

سلنیم

اسپکتروفتومتری

1- 0.01

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

42

آهن

اسپکتروفتومتری

3-0.02

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

43

منگنز

اسپکتروفتومتری

20-0.1

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

44

کلسیم

تیتراسیون

200-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

45

آلومینیم

اسپکتروفتومتری

0.8-0.008

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

آنالیزهای انجام شده در راستای پروژه ها و پایان نامه های دانشجویان(آز شیمی محیط)
آنالیزهای انجام شده در راستای فعالیتهای ارتباط با صنعت (آز شیمی محیط)
آنالیزهای انجام شده در راستای طرح های تحقیقاتی (آز شیمی محیط)
کلاسهای آموزشی برگزار شده (آز شیمی محیط)

سال های 1395-1390

ردیف

نام دوره(کلاس)

مقطع

مدرس

تعداد جلسات

1

شیمی مواد غذایی

کارشناسی ارشد

دکتر راستکاری

36

2

شیمی محیط

کارشناسی

مهندس شیخی

144

3

آزمایشگاه تجهیزات پیشرفته، اسپکترومتری

کارشناسی ارشد

مهندس شیخی

36

4

شیمی مواد غذایی

کارشناسی ارشد

دکتر جاهد

24
پایان نامه های مقطع ارشد (آز شیمی محیط)

 

 رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

سال تصویب

عنوان

90

تاثیر ازناسیون آب درمرحله نم زنی گندم درمقیاس آزمایشگاهی برکاهش میران رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس در کاهش میزان تولید آفلاتوکسین درگندم درمراحل بعد ازنم زنی

90

ارزیابی تاثیر ترکیبات ضدعفونی کننده ( دترژنت و پرکلرین ) برفعالیت آنتی اکسید ْآنی میوه هاو سبزی های تازه

90

ارزیابی کیفیت فیزیکو شیمیایی و میکروبی برش های غنی شده سیب با باکتری پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم لاکتیس و اثر این غنی سازی بر رشد و بقاء باکتری بیماریزایی اشریشیا کلی 

90

بررسی تولید بیوسورفاکتانت بر زیست پالایی فنانترین در محیط مایع و تاثیرآن بر میزان حذف در حضور سایر بیوسورفاکتانت ها

90

بررسی مقایسه اثرات برخی از گندزداها بر حذف آلودگی میکروبی تجهیزات تولید بستنی سنتی 

91

 بررسی فلزات سنگین ( جیوه ، ارسنیک ، سرب ، کادمیوم )‌در آرد مصرفی نانوایی سنتی شهر زنجان و ارائه راهکار مناسب جهت ارتقاء سلامت و ایمنی آن   

91

بررسی تاثیر زمان نگهداری و حرارت پخت بر کیفیت روغن خام و تصفیه شده زیتون

91

بررسی فلزات سنگین درپنیربسته بندی پلاستیکی و فلزی

92

بررسی ترکیبات چند حلقه ای آرماتیک هیدروکربنه ( PAHs ) موجود در انواع نان مصرفی شهر تهران و محاسبه میزان Intake آن

92

اندازه گیری فلزات سنگین ( سرب ، کادمیوم ، آرسنیک ، مس ، روی ، کبالت و نیکل ) در ادویه جات (‌فرآورده های گیاهی خشک ) مصرفی شهر کرج با استفاده از تکنیک ICP – MS    

92

بررسی میزان استرهای فتالات در انواعی از نو شابه های کربناته بطری شده ی PET عرضه شده در شهر تهران

92

بررسی هیستولوژیکی فرآورده های گوشتی حرارت دیده از نظر وجود بافت های غیرمجاز و ارتباط با فاکتور شیمیایی هیدروکسی پرولین

93

بررسی تاثیر سمیت شیرین کننده استویا در مدل تخم مرغ های جنین دار

94

بررسی اثر ترکیبی فیلم خوراکی کیتوزان و اسانس زیره برکیفیت و ماندگاری گوشت مرغ 

94

بررسی اثرات پراکسید هیدروژن – یون نقره وپراستیک اسید در کاهش و حذف میکروبی سبزیجات خام مخلوط مصرفی سفره ایرانی

94

بررسی میزان هورمون های استروئیدی در گوشت مرغ تهران

94

بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی گیاه ختمی به فرم نانو لیپوزوم در فیلم خوراکی برای نگهداری گوشت

94

بررسی اثر عصاره شیرین بیان در غلظت های مختلف برکاهش رشدقارچ ساپروفیت پنی سیلیوم در شرایط آزمایشگاهی و نیز برروی برخی میوه جات نیازمند نگهداری در سردخانه 

94

بررسی اثر سینرژیستی عصاره شیرین بیان برفعالیت ضدقارچی کیتوزان علیه قارچ های ساپروفیت پنی سیلیوم رایج در فساد میوه ها(سیب و پرتقال) پس از برداشت

94

بررسی میزان برخی از هیدروکربن های آروماتیک چند هسته ای در تخمه های افتابگردان خام و بو داده سطح شهر تهران بااستفاده از روش کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی

95

اندازه گیری میزان مهاجرت ملامین به مواد غذایی از ظروف ملامینی

95

بررسی میزان فلزات سنگین در برخی سبزیجات موجود در بازارهای میوه و تره بار شهر تهران و ارزیابی احتمال خطر سلامت آن ها

95

بررسی ویژگی های میکروبی (باسیلوس سرئوس وکپک)و آلاینده های آرسنیک و سرب در برنج های وارداتی

95

بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی فیلم پروتئینی زیست فعال گیاه امارانت حاوی اسانس مرزه خوزستانی و اثر ضد میکروبی آن برروی پاتوژن های غذایی

95

بررسی فراوانی استفاده از رنگ های مصنوعی در نبات های فاقد بسته بندی عرضه شده در سطح شهر تهران

95

بررسی فلزات سنگین در میوه های سیب و زرد آلوی باغ های شهرستان های زنجان و ماهنشان استان زنجان

95

بررسی مقایسه ای انباشت عناصر سنگین (نیکل،سرب ،کادمیوم ،کروم) در تیمارهای مختلف گیاه ریحان با کودهای شیمیایی،حیوانی، زیستی،کمپوست شهری،ورمی کمپوست در شهرستان بابل

95

بررسی غلظت بی فنیل های چند کلره در برندهای مختلف تخم مرغ عرضه شده در شهر تهران در سال 1395

 

 رشته مهندسی بهداشت محیط

سال تصویب

عنوان

90

بررسی ومقایسه کارایی فرایند اولتراسونیک و پراکسید هیدروژن درکاهش بیسفنل  A  ازمحیط های آبی و آزمون بادافنیا مگنیا

90

بررسی ومقایسه کارایی نانو تیوب های کربنی تک جداره و چند جداره جهت کاهش فنل ازمحلول های آبی

90

بررسی کارایی زئولیت های طبیعی اصلاح شده با سورفکتانت CPB , HDTMA  در حذف اسید هیومیک از محلول های آبی

90

‌بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان بوکان 

90

مقایسه کارایی مرجان و صدف های فعال شده خلیج فارس و نوع تقویت شده آنها با نانو ذرات آهن ( nZVI) به منظور حذف مواد آلی طبیعی (‌NOM)‌از محلول های آبی 

90

بررسی کارایی استفاده توام پرفورمیک اسید با کاتالیست های اسید سولفوریک و اسید آسکوربیک در غیر فعال سازی کلیفرم های مقاوم به حرارت در پساب فاضلاب

90

اندازه گیری مقدار میکروسیستن در منابع آب سطحی تامین کننده آب شرب

90

بررسی کارایی فرآیند تلفیقی تجمع زیستی و زیست افزایی در حذف فنانترن از خاک آلوده توسط کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا (Eisenia Foetida (

90

تهیه نانو ذرات Fe3O4 ساده و پوشش داده شده با سیلیس و مقایسه عملکرد آن در جذب سرب از فاضلاب سنتتیک

90

بررسی میزان جذب همزمان سرب و آنیلین از فاضلاب سنتتیک با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4  - کربن فعال (Fe3O4  - AC  MNPs   )، مطالعات ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک

90

سنتز ، تعیین مشخصات و بررسی میزان جذب یون های فلزات سنگین (کروم و کادمیوم ) از محلول های آبی توسط نانو ذرات سیلیس مغناطیسی ساده (‌Fe3O4@ Sio2  )‌و اصلاح شده با لیگامد اختصاصی (‌APTES )‌

91

 بررسی کارایی فرآیند فتوفنتون در حذف بیس فنل A از محیط های آبی

91

 مقایسه کارایی جاذب های نانو کامپوزیت کربن و سیلیس مغناطیسی اصلاح شده در حذف اورانیوم ( VI ) از فاضلاب 

91

بررسی کارایی نانو ذرات Fe3O4   پوشش داده شده بر روی کربن فعال در حذف فلوراید و آرسنیک از محلول های آبی  

91

بررسی کارایی راکتور متوالی اولتراسونیک – الکتروکواگولانت در افزایش آبگیری لجن بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب  

91

 ‌بررسی و مقایسه کارایی فرآیند ازن زنی و نانو ذرات اکسید روی تحت پرتو تابی فرابنفش در حذف اسیدهای هیومیک از محلول های آبی

91

تاثیر نانو ذره مگنتیک اصلاح شده با 1 ، 6 دی آمینو هگزان در کارایی حذف کروم و نیکل از محلول های آبی 

91

بررسی کارایی فرآیند ازن زنی کاتالیزوری غیر همگن با استفاده از کاتالیست نانو ذرات اکسید منیزیم در حذف مترونیدازول از فاضلاب سنتتیک

91

بررسی کارایی حذف فلوئور و آرسنیک از محلول های آبی با استفاده از سنتز نانو آلومینا برروی نانو تیوب کربنی تک جداره

91

‌ارزیابی کارایی فرایند MBBR در حذف Diethl phthalate و  Dially phthalateاز فاضلاب

91

بررسی کارایی زئولیت اصلاح شده با نانو ذرات Fe@Fe 2 O 3  در حذف کروم (‌VI  )‌ و فلوراید از محلول های آبی 

92

حذف نیترات و فلوراید از آب با استفاه از نانو ذره 2 فلزی آهن صفر و نقره (‌Fe/ Ag Bimetal  )‌نشانده شده بر روی زئولیت

92

بررسی کارائی حذف فلوراید و آرسنیک از محلول های آبی با استفاده از سنتز نانو آلومینا بر روی نانو تیوب کربنی تک جداره

92

بررسی تاثیر عملکرد دستگاه هیدروژنز بر کاهش بار میکروبی آب

92

بررسی کارایی مونت موریلونیت اصلاح شده با POlyethylenimine  در حذف فلوراید و آرسنیک از محیط های آبی

92

بررسی کارایی آنزیم لاکاز در حذف فنل و بیس فنل A بر اساس روش طراحی آزمایش 

92

ارزیابی کارایی فرآیند راکتور بافل دار بی هوازی در حذف دی اتیل فتالات ( DEP) از فاضلاب سنتتیک

92

بررسی و مقایسه کارایی نانوتیوب های کربنه (تک جداره و چندجداره) جهت کاهش فلوراید از آب

92

بررسی کارایی فرآیندهای جذب سطحی و ازن در حذف عوامل مولد و بوزای آب در تصفیه آب شهر اردبیل

92

بررسی کارایی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته Zn doped Tio/UV در حذف سم مالاتیون از محیط های آبی

92

بررسی کارایی نانوتیوب های کربنی تک لایه و چندلایه در حذف رنگ های راکتیو بلو 19 و اسید رد 18 از محیط های آبی

92

آنالیز شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان و مقایسه PFS با سایر منعقدکننده ها در پیش تصفیه آن جهت آماده سازی تصفیه بیولوژیکی

92

بررسی حذف جیوه غیرآلی از محلول های آبی با استفاده از نانوتیوب کربنی تک دیواره و نانوتیوب کربنی چند دیواره

92

بررسی کاهش تری هالومتان ها از محلول آبی توسط نانوتیوب های کربن چندجداره

93

تعیین پتانسیل حذف کادمیوم توسط گیاه یونجه پرورش یافته از کمپوست زباله شهری تهران با اعمال EDTAو  (NH4)2SO4

93

بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در خاکروبه های سطحی جایگاه های سوخت درون شهری

93

بررسی حذف بیس فنول Aاز محلول های آبی توسط کربن فعال پودر شده و گرانوله

93

ارزیابی سمیت پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهرک های صنعتی ... با استفاده از دافینا مگنا و بررسی نقش تصفیه پیشرفته در کاهش آن

93

بررسی سینتتیک و ایزوترم های جذب 2و 4 دی کلروفنل از محیط های آبی با استفاده از کامپوزیت نانو اکسید آهن / کربن فعال

93

بررسی کارایی ذرات نانو سبز آهن های مغناطیسی در فرآیند اکسیداسیون پیشرفته فتوکاتالیستی در حذف کروم از فاضلاب

93

بررسی کارایی استفاده از اشعه UV/پرسولفات در غیر فعال سازی اسپورهای باسیلوس سوبتیلیس

93

مقایسه کارایی کربن فعال و کامپوزیت نانو اکسید آهن – کربن فعال در جذب 2و4 دی کلروفنل از محیط های آبی

93

بررسی اجزا معدنی ذرات رسوب شونده در مناطق کشاورزی شهرستان پل دختر

93

بررسی میزان ترکیبات آلی فرار ناشی از دود دست سوم سیگار و قلیان بر روی الیاف پارچه های مختلف

93

بررسی کارایی فرآیند نانوفتوکاتالیستی UV/H2O/Zn در تصفیه آب های حاوی کروم 6 ظرفیتی

94

بررسی کارایی نانو ذرات مغناطیسی کیتوزان اصلاح شده با پلی گوانیدها در حذف کروم شش ظرفیتی

94

بررسی کارایی فرآیند اشعه فرابنفش/دی اکسید تیتانیوم و فرات در غیرفعال سازی اسپورهای باسیلوس سوبتلیس

94

بررسی عملکرد نانو کامپوزیت کیتوزان-آهن مغناطیسی اصلاح شده در حذف سرب از محلول های آبی

94

بررسی کارایی برگ زعفران فرآورش شده در حذف فلوراید از آب

94

بررسی حذف بیس فنول آ ( Bisphenol A) از محلول های آبی توسط جاذب کیتوزان- آهن صفرظرفیتی

94

ارزیابی ریسک سرطانزایی و غیر سرطانزایی فلزات سنگین(کادمیوم،سرب،آرسنیک وکروم)در منابع آب شرب روستایی استان سیستان و بلوچستان وپهنه بندی آن با GIS

94

پایش غیر متمرکز نیترات در آب آشامیدنی شهرشیرازو پهنه بندی آن با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در سال 1395

94

ارزیابی کیفیت لجن دفعی تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

95

بررسی میزان ید موجود در نمک های خوراکی در سطح مصرف خانوارهای تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 95

95

بررسی میزان فلزات سنگین کادمیوم و سرب درخاک های کشاورزی شهرستان خاتم

95

بررسی و مقایسه کارایی فرآیند جذب سطحی توسط پامیس طبیعی و نانو پامیس در کاهش کروم (VI) از محلول های آبی

95

ساخت و بررسی عملکرد جاذب (ZIFS) در حذف تری کلرو اتیلن از محلول های آبی

95

بررسی گرانول های هیدروکسید آهن در حذف فسفات و هیومیک اسید از محلول آبی با استفاده از روش سطح پاسخ

95

بررسی کارایی حذف 4 کلروفنل از محلول های آبی توسط جاذب کربن فعال پودری اصلاح شده با گروههای آمین دار

95

بررسی کارایی فرایند الکتروکوگولاسیون توسط الکترود آلومینیوم در حضور نانو ذرات اکسید منیزیوم به عنوان کمک منعقد کننده در حذف رنگ دیسپرس قرمز 362 از محیط های آبی

95

بررسی اثر پدیده طوفان های گردوغبار بر کیفیت آب مخازن سدها

95

بررسی ارتباط میان غلظت فلزات سنگین در خون مادران باردار با وزن هنگام تولد نوزاد و تولد زودرس

95

بررسی اثرات شیرابه محل دفن زباله شهر لاهیجان بر کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی

 

 

پایان نامه های مقطع دکتری (آز شیمی محیط)

 رشته مهندسی بهداشت محیط

 

سال تصویب

عنوان

90

بررسی قابلیت تولید سوخت هیدروژنی ازلجن تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از کنسرسیوم میکروبی بی هوازی

90

امکان سنجی رجنراسیون Regeneraton  نانولوله های کربنی تک جدار و چن جداره اشباع شده با اجزاء‌هیدروفوبیک مواد آلی طبیعی NOMs توسط فرآیندهای گرمایشی امواج میکرویوواولتواسوند

90

بررسی کارایی لاکاز تثبیت شده روی سیلیکای متخلخل بامنافذ نانود ر محیط 4 -2 – دی نیتروفنل از محیط آبی

90

‌بررسی کارایی فرآیند ذرات اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم تحت پرتو تابی فرابنفش جهت حذف کروم از فاضلاب های صنعتی

90

‌بررسی پتانسیل تکنولوژی های تلفیقی اکسیداسیون شیمیایی فوتواکسیداسیون و اکسیداسیون بیولوژیکی ( راکتور بسته متوالی ) در حذف پرکلرواتیلن ( PCE)

91

بررسی کارایی گیاه پالایی توام با افزایش میکربی و سورفاکتانت برای خاک آلوده به فنانترن و پایرن به وسیله چند گیاه مرتعی بومی

91

بررسی ازن زنی کاتالیزوزی هتروژنیکی با کاتالیست نانو ذراتO 4 Fe 3 تثبیت شده روی بستر کربن فعال در حذف فنل از پساب سنتتیک

91

مقایسه کارایی مرجان و صدف های فعال شده خلیج فارس و نوع تقویت شده آن ها با نانو ذرات آهن ( nZVI) به منظور حذف مواد آلی طبیعی (sNOM)‌از محلول های آبی

91

بررسی کارایی آنزیم لاکازآزاد و تثبیت شده بر پایه نانو سیلیکای متخلخل در حذف سولفانامیدها از محیط های آبی 

91

ارزیابی الکترود تیتانیوم با پوشش های کاتالیستی Iro2 – Sno2 – Sb  و Iro2 – Sno2   Sb   و کاربرد آن در ارتقای کیفیت در تصفیه پساب های فاضلاب صنعت دباغی با استفاده از فرایند اکسیداسیون الکتروشیمیایی

92

بررسی کارایی غشاء گرافنی نانو ساختار در حذف آرسنیک و نیترات از آب

92

بررسی پتانسبل فرآیندهای اکیسداسیون پیشرفته مبتنی بر رادیکال سولفات ( SR-AOPS )‌ در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی

92

به کارگیری غشاء نانو ساختار از نانو لوله های کربنی به منظور حذف مواد آلی طبیعی ( NOM s   )‌ از آب و بررسی مکانیسم حذف و گرفتگی آن 

92

تصفیه خاک های آلوده به سوخت دیزل و مازوت با استفاده از اکسیداسیون پرسولفات فعال شده

92

بررسی آنتی بیوتیک های فلوروکینولون با استفاده از آنزیم لکاز آزاد و تثبیت شده بر نانو ذره متخلل دی اکسید سیلیکون از محیط های آبی

92

ارزیابی سرطان زایی مواجهه با هیدروکربن های آروماتیک چند هسته ای از طریق آب شرب در شهر تهران

93

حذف انتخابی یون فلزات سنگین از محیط آبی با استفاده از جاذب های عامل دار شده گرافنی

93

بررسی تاثیر فرات پتاسیم در حذف هالو استیک اسیدها، کدورت و عوامل میکروبی از آب و تعیین مدل بهینه

93

بررسی راندمان حذف ترکیبات PAH, Phenenthrene and Pyren به کمک باکتری سودوموناس مهندسی ژنتیکی شده تولید کننده دی اکسیژناز در پایلوت و دوز زدن

93

ساخت و کارایی غشای نانو کامپوزیت تهیه شده بوسیله اسیدتانیک و تری مزول کراید در حذف مواد آلی طبیعی و رنگ Direct blue 71

93

تعیین کارایی فرآیند شبه فنتون ارتقا یافته با امواج اولتراسوند در حذف دیکلوفناک از پساب صنایع دارو سازی و ارزیابی سمیت

93

بررسی کارایی نانو گرافن اصلاح شده حذف نیترات و رنگ از آب حاصل از زائدات گندم

93

بررسی کارایی نانو ذرات آهن عامل دارشده جهت حذف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین و رنگ پساب صنایع داروسازی و نساجی

93

فرآیند تلفیقی کمپوست درون محفظه ای و اکسیداسیون پرسولفات فعال شده در حذف کل هیدروکربن های نفتی پسماند صنایع دوم روغن

94

بررسی عملکرد چهارچوب های آلی – فلزی در حذف آلاینده های نیترات و فسفات از محلول های آبی

94

تعیین الگوی تاثیر اکسیژن محلول تحت فشار در تجزیه 4-کلروفنل  در فرآیند اکسیداسیون با پرسولفات سدیم، پراکسید هیدروژن و فرآیند ترکیبی نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی و پرسولفات سدیم

94

ارزیابی عملکرد نانوکامپوزیت های کیتوزان/بیسموت اکسی یوداید (BiOI) در حذف تتراسایکلین و دیازینون از محلول های آبی

94

بررسی کارایی نانوکامپوزیت سلولز مغناطیسی عامل دار شده با آمین جهت ایجاد سامانه چند منظوره در حذف کروم و فسفات از محیط آبی

94

بررسی غلظت بی فنیل های چند کلره در سرم و تاثیر آن ها برطول تلومر در گلبول های  سفید خون محیطی ساکنین شهر تهران

94

ارزیابی عملکرد کیتوزان نشانده شده بر روی بنتونیت اصلاح شده در حذف فلزات سنگین  (کروم، آرسنیک و روی) و اسیدهیومیک از محیط های آبی

94

بررسی حذف آفت کش ارگانوفسفره کلرپیریفوس از زه آب کشاورزی به روش اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از فرآیند UVC-TiO2 و نور مرئی

94

بررسی مقایسه ای میزان حذف پرکلرواتیلن از محیط های آبی با استفاده از فرآیند پلاسمای سرد

94

حذف آموکسی سیلین و اسید هیومیک از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات مس داپ شده بر اکسید روی پوشش داده شده بر روی شیشه به روش فعال سازی با نور مرئی

94

ارزیابی تجزیه فتوکاتالیستی داروی ضدقارچ کتوکونازول در محیط های آبی توسط نانوکامپوزیت ارتوفسفات نقره / اکسید گرافن تحت نور مرئی

94

بررسی غلظت ترکیبات تری هالومتان( THMs) در آب آشامیدنی شهر اردبیل و ارزیابی خطر بیماری های ناشی از آن

95

بررسی کارایی نانو کامپوزیت کیتوزان / بیسموت فریت – اکسید گرافن ( BiFeO3-GO) در حذف اسید رد 18 و بیسفنول  A از محیط آبی

 

 

1