جمعه 4 مهر 1399   07:20:32
.
[PageVisit]
شنبه 17 تير 1396 پایان نامه های مقطع دکتری (آز شیمی محیط)

 رشته مهندسی بهداشت محیط

 

سال تصویب

عنوان

90

بررسی قابلیت تولید سوخت هیدروژنی ازلجن تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از کنسرسیوم میکروبی بی هوازی

90

امکان سنجی رجنراسیون Regeneraton  نانولوله های کربنی تک جدار و چن جداره اشباع شده با اجزاء‌هیدروفوبیک مواد آلی طبیعی NOMs توسط فرآیندهای گرمایشی امواج میکرویوواولتواسوند

90

بررسی کارایی لاکاز تثبیت شده روی سیلیکای متخلخل بامنافذ نانود ر محیط 4 -2 – دی نیتروفنل از محیط آبی

90

‌بررسی کارایی فرآیند ذرات اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم تحت پرتو تابی فرابنفش جهت حذف کروم از فاضلاب های صنعتی

90

‌بررسی پتانسیل تکنولوژی های تلفیقی اکسیداسیون شیمیایی فوتواکسیداسیون و اکسیداسیون بیولوژیکی ( راکتور بسته متوالی ) در حذف پرکلرواتیلن ( PCE)

91

بررسی کارایی گیاه پالایی توام با افزایش میکربی و سورفاکتانت برای خاک آلوده به فنانترن و پایرن به وسیله چند گیاه مرتعی بومی

91

بررسی ازن زنی کاتالیزوزی هتروژنیکی با کاتالیست نانو ذراتO 4 Fe 3 تثبیت شده روی بستر کربن فعال در حذف فنل از پساب سنتتیک

91

مقایسه کارایی مرجان و صدف های فعال شده خلیج فارس و نوع تقویت شده آن ها با نانو ذرات آهن ( nZVI) به منظور حذف مواد آلی طبیعی (sNOM)‌از محلول های آبی

91

بررسی کارایی آنزیم لاکازآزاد و تثبیت شده بر پایه نانو سیلیکای متخلخل در حذف سولفانامیدها از محیط های آبی 

91

ارزیابی الکترود تیتانیوم با پوشش های کاتالیستی Iro2 – Sno2 – Sb  و Iro2 – Sno2   Sb   و کاربرد آن در ارتقای کیفیت در تصفیه پساب های فاضلاب صنعت دباغی با استفاده از فرایند اکسیداسیون الکتروشیمیایی

92

بررسی کارایی غشاء گرافنی نانو ساختار در حذف آرسنیک و نیترات از آب

92

بررسی پتانسبل فرآیندهای اکیسداسیون پیشرفته مبتنی بر رادیکال سولفات ( SR-AOPS )‌ در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی

92

به کارگیری غشاء نانو ساختار از نانو لوله های کربنی به منظور حذف مواد آلی طبیعی ( NOM s   )‌ از آب و بررسی مکانیسم حذف و گرفتگی آن 

92

تصفیه خاک های آلوده به سوخت دیزل و مازوت با استفاده از اکسیداسیون پرسولفات فعال شده

92

بررسی آنتی بیوتیک های فلوروکینولون با استفاده از آنزیم لکاز آزاد و تثبیت شده بر نانو ذره متخلل دی اکسید سیلیکون از محیط های آبی

92

ارزیابی سرطان زایی مواجهه با هیدروکربن های آروماتیک چند هسته ای از طریق آب شرب در شهر تهران

93

حذف انتخابی یون فلزات سنگین از محیط آبی با استفاده از جاذب های عامل دار شده گرافنی

93

بررسی تاثیر فرات پتاسیم در حذف هالو استیک اسیدها، کدورت و عوامل میکروبی از آب و تعیین مدل بهینه

93

بررسی راندمان حذف ترکیبات PAH, Phenenthrene and Pyren به کمک باکتری سودوموناس مهندسی ژنتیکی شده تولید کننده دی اکسیژناز در پایلوت و دوز زدن

93

ساخت و کارایی غشای نانو کامپوزیت تهیه شده بوسیله اسیدتانیک و تری مزول کراید در حذف مواد آلی طبیعی و رنگ Direct blue 71

93

تعیین کارایی فرآیند شبه فنتون ارتقا یافته با امواج اولتراسوند در حذف دیکلوفناک از پساب صنایع دارو سازی و ارزیابی سمیت

93

بررسی کارایی نانو گرافن اصلاح شده حذف نیترات و رنگ از آب حاصل از زائدات گندم

93

بررسی کارایی نانو ذرات آهن عامل دارشده جهت حذف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین و رنگ پساب صنایع داروسازی و نساجی

93

فرآیند تلفیقی کمپوست درون محفظه ای و اکسیداسیون پرسولفات فعال شده در حذف کل هیدروکربن های نفتی پسماند صنایع دوم روغن

94

بررسی عملکرد چهارچوب های آلی – فلزی در حذف آلاینده های نیترات و فسفات از محلول های آبی

94

تعیین الگوی تاثیر اکسیژن محلول تحت فشار در تجزیه 4-کلروفنل  در فرآیند اکسیداسیون با پرسولفات سدیم، پراکسید هیدروژن و فرآیند ترکیبی نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی و پرسولفات سدیم

94

ارزیابی عملکرد نانوکامپوزیت های کیتوزان/بیسموت اکسی یوداید (BiOI) در حذف تتراسایکلین و دیازینون از محلول های آبی

94

بررسی کارایی نانوکامپوزیت سلولز مغناطیسی عامل دار شده با آمین جهت ایجاد سامانه چند منظوره در حذف کروم و فسفات از محیط آبی

94

بررسی غلظت بی فنیل های چند کلره در سرم و تاثیر آن ها برطول تلومر در گلبول های  سفید خون محیطی ساکنین شهر تهران

94

ارزیابی عملکرد کیتوزان نشانده شده بر روی بنتونیت اصلاح شده در حذف فلزات سنگین  (کروم، آرسنیک و روی) و اسیدهیومیک از محیط های آبی

94

بررسی حذف آفت کش ارگانوفسفره کلرپیریفوس از زه آب کشاورزی به روش اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از فرآیند UVC-TiO2 و نور مرئی

94

بررسی مقایسه ای میزان حذف پرکلرواتیلن از محیط های آبی با استفاده از فرآیند پلاسمای سرد

94

حذف آموکسی سیلین و اسید هیومیک از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات مس داپ شده بر اکسید روی پوشش داده شده بر روی شیشه به روش فعال سازی با نور مرئی

94

ارزیابی تجزیه فتوکاتالیستی داروی ضدقارچ کتوکونازول در محیط های آبی توسط نانوکامپوزیت ارتوفسفات نقره / اکسید گرافن تحت نور مرئی

94

بررسی غلظت ترکیبات تری هالومتان( THMs) در آب آشامیدنی شهر اردبیل و ارزیابی خطر بیماری های ناشی از آن

95

بررسی کارایی نانو کامپوزیت کیتوزان / بیسموت فریت – اکسید گرافن ( BiFeO3-GO) در حذف اسید رد 18 و بیسفنول  A از محیط آبی