جمعه 4 مهر 1399   06:56:25
.
[PageVisit]
شنبه 17 تير 1396 کلاسهای آموزشی برگزار شده (آز شیمی محیط)

سال های 1395-1390

ردیف

نام دوره(کلاس)

مقطع

مدرس

تعداد جلسات

1

شیمی مواد غذایی

کارشناسی ارشد

دکتر راستکاری

36

2

شیمی محیط

کارشناسی

مهندس شیخی

144

3

آزمایشگاه تجهیزات پیشرفته، اسپکترومتری

کارشناسی ارشد

مهندس شیخی

36

4

شیمی مواد غذایی

کارشناسی ارشد

دکتر جاهد

24