جمعه 4 مهر 1399   07:37:58
.
[PageVisit]
شنبه 17 تير 1396 توانمندیها (آز شیمی محیط)

در این آزمایشگاه اغلب فعالیت های مرتبط به آزمایشات شیمیایی مواد غذایی، آب و فاضلاب مشتمل بر نمونه برداری و اندازه گیری آلاینده های مختلف، با استفاده از روش های استاندارد و براساس روش های نوین مورد تایید سازمان های معتبر ملی و بین المللی صورت می گیرد.


ردیف

نام آزمایش

روش اندازه گیری

رنج اندازه گیری

واحد اندازه گیری

رفرنس

1

pH

الکترومتری

14-1

-

استاندارد متد

2

رنگ

رنگ سنجی

500-5

میلی گرم در لیترPt-Co

استاندارد متد

3

کدورت

نفلومتری

1000-0

NTU

استاندارد متد

4

هدایت الکتریکی

کنداکتومتری

1200-0

میکروموس بر سانتی متر

استاندارد متد

5

باقی مانده خشک در OC 105

گراویمتری

200-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

6

سختی تام CaCO3

تیتراسیون

300-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

7

سختی غیرکربناته   CaCO3

تیتراسیون

-

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

8

سختی کربناته CaCO3

محاسبه ای

-

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

9

قلیاییت P

تیتراسیون

500-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

10

قلیاییت کل T

تیتراسیون

500-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

11

دترجنت MBAS

استخراج واسپکتروفتومتری

2-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

12

فلوئور

اسپانز

2-0.02

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

13

کلرور

تیتراسیون آرژانتومتری

200-3

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

14

سولفات

آرژانتومتری

40-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

15

نیترات

اسپکتروفتومتری UV

10-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

16

نیتریت

اسپکتروفتومتری

1000-10

میکروگرم در لیتر

استاندارد متد

17

کربنات

محاسبه ای

-

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

18

بیکربنات

محاسبه ای

-

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

19

فسفات آب

اسپکتروفتومتری

6-0.01

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

20

فسفات فاضلاب

اسپکتروفتومتری

18-4

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

21

آزمایش TDS

گراویمتری

200-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

22

آزمایشVSS

گراویمتری

200-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

23

آزمایش TS

گراویمتری

200-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

24

دی اکسیدکربن

تیتراسیون

-

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

25

کلرباقیمانده

DPD

2-0

میلی گرم درلیتر

استاندارد متد

26

آمونیاک

اسپکتروفتومتری

2.5- 0.02

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

27

اندازه گیری روغن و چربی

استخراج با حلال

 

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

28

آزمایش رنگ به روش (ADMI)

اسپکتروفتومتری

20-5

میلی گرم در لیترPt-Co

استاندارد متد

29

آزمایش BOD

تست پنج روزه

 

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

30

آزمایش COD

رفلاکس دیکرومات

900-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

31

آزمایش TSS

گراویمتری

200-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

32

اکسیژن محلول

تیتراسیون

-

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

33

روی

اسپکتروفتومتری

3- 0.01

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

34

مس

اسپکتروفتومتری

5- 0.04

میلی گرم در لیتر

روشهای EPA

35

منیزیم

محاسبه ای

 

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

36

سدیم

فلیم فتومتری

100-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

37

پتاسیم

فلیم فتومتری

100-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

38

کادمیوم

دی تیزون

80-0

میکروگرم در لیتر

استاندارد متد

39

مجموع کرم 3و6

اسپکتروفتومتری

0.7-0.01

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

40

کرم شش ظرفیتی

اسپکتروفتومتری

0.7-0.01

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

41

سلنیم

اسپکتروفتومتری

1- 0.01

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

42

آهن

اسپکتروفتومتری

3-0.02

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

43

منگنز

اسپکتروفتومتری

20-0.1

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

44

کلسیم

تیتراسیون

200-0

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد

45

آلومینیم

اسپکتروفتومتری

0.8-0.008

میلی گرم در لیتر

استاندارد متد