سه‌شنبه 29 مهر 1399   12:40:54
.
[PageVisit]
شنبه 17 تير 1396 پایان نامه های مقطع دکتری (آز میکروبیولوزی محیط)

  

 رشته مهندسی بهداشت محیط

 

سال تصویب

عنوان

90

بررسی قابلیت تولید سوخت هیدروژنی ازلجن تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از کنسرسیوم میکروبی بی هوازی

91

بررسی کارایی گیاه پالایی توام با افزایش میکربی و سورفاکتانت برای خاک آلوده به فنانترن و پایرن به وسیله چند گیاه مرتعی بومی

92

بررسی عملکرد فرآیند تلفیقی هتروتروفیک-اتوتروفیک در تصفیه بیولوژیکی آب آشامیدنی

92

بررسی قابلیت کارایی فرآیند تلفیقی رأکتور ناپیوسته متوالی SBR رشد چسبیده هوازی در تصفیه فاضلاب های با بار آلی کم حاوی جامدات محلول بالا

92

تعیین کارایی فرآیندهای متداول و نوین گندزدایی در حذف هورمون های استروژنی طبیعی مصنوعی از پساب فاضلاب شهری

93

بررسی تاثیر فرات پتاسیم در حذف هالو استیک اسیدها، کدورت و عوامل میکروبی از آب و تعیین مدل بهینه

93

بررسی راندمان حذف ترکیبات PAH, Phenenthrene and Pyren به کمک باکتری سودوموناس مهندسی ژنتیکی شده تولید کننده دی اکسیژناز در پایلوت و دوز زدن