يكشنبه 4 آبان 1399   09:07:07
.
[PageVisit]
شنبه 17 تير 1396 کلاسهای آموزشی برگزار شده (آز میکروبیولوزی محیط)

سال های 1395-1390

ردیف

نام دوره(کلاس)

مقطع

مدرس

تعداد جلسات

1

آزمایشگاه میکروبیولوژی آب

کارشناس ارشد

دکتر علی محمدی

36

2

آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب

کارشناسی

دکتر ارجمند

42

3

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

کارشناسی

دکتر جاهد

42

4

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

کارشناسی

دکتر جاهد

42

5

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

کارشناس ارشد

دکتر جاهد

30